Statistik & Analys

Dämpade prisökningar för byggmaterial 2023

Byggmaterialpriserna fortsätter att öka. Foto: Gettyimage
Byggmaterialpriserna fortsätter att öka. Foto: Gettyimage

2022 blev ännu ett skakigt år för byggmaterialmarknaden. Kvardröjande effekter från pandemin och Rysslands invasion av Ukraina satte sin prägel på byggmaterialpriserna som enligt en ny analys från Prognoscentret ökade med 16,6 procent på helåret.

De inledande månaderna av 2022 präglades av en fortsatt hög efterfrågan på byggmaterial pådriven av såväl företag som hushåll. Från januari till december 2022 ökade byggmaterialpriserna med 16,6 procent jämfört med året innan. Nästan samtliga byggvarukategorier ökade tvåsiffrigt.

Trävarukategorin gick dock emot den allmänna trenden – prisminskningarna landade på nästan 20 procent jämfört med 2021. Det förklaras av de stora överskottslager som byggdes upp hos landets trävaruproducenter under året och som hade sitt ursprung i pandemin då efterfrågan på trävaror steg markant. Genom att kraftigt öka sin produktion försökte trävaruproducenterna parera såväl efterfrågeökningen som de uppkomna flaskhalsarna. I samband med att coronarestriktionerna hävdes i början av 2022 började hushållen prioritera ned renoveringar av hemmet till förmån för annan typ av konsumtion som varit begränsad under pandemin. Under årets andra halva blev den kraftiga inflationen dessutom allmänt kännbar vilket tillsammans med aviserade räntehöjningar och fruktan för galopperande energipriser dämpade efterfrågan ytterligare.

Vår bedömning är att byggmaterialpriserna fortsätter att stiga något under våren då byggmaterialproducenterna även fortsatt behöver kompensera för stigande produktions- och transportkostnader.

Samtidigt träder Sverige nu in i en lågkonjunktur som väntas drabba bostadsbyggandet särskilt negativt. Tillsammans med hushållens kraftiga reallönesänkningar väntas den totala efterfrågan på byggmaterial sjunka avsevärt, samtidigt som tillgången ökar med minskad flaskhalsproblematik, vilket sannolikt dämpar prisökningarna framemot senvåren eller sommaren. Sammantaget, och trots att de flesta prognoser i nuläget är mycket osäkra är en försiktig bedömning att prisökningarna under 2023 troligtvis inte överstiger 10 procent på helåret.

Med hjälp av prisanalystjänsten BuildFlow följer vi i realtid priserna på fem miljoner publika byggvaror. Statistiken baseras på handlarnas hyllkantspriser och visar därför inte slutpriser efter rabatt. Mätningen görs också utifrån fem regioner i Sverige för att fånga upp regionala skillnader i prissättning. Det ska dock understrykas att siffrorna visar ett oviktat snitt och därmed inte är helt jämförbart med total omsättning. Nedan sammanfattas utvecklingen under för tre övergripande kategorier samt regionala skillnader under 2022. Siffran i parentes anger kategorins BK04-kod.

Magnus Svensson, affärsutvecklare på prisanalystjänsten BuildFlow

I huvudkategorin byggmaterial (01) ingår samtliga byggvarukategorier och byggvaror. Från januari till december ökade listpriserna med 25,1 procent jämfört med samma period 2021. Bland underkategorierna ökadeisoleringsmaterial (013) mest(+ 53,1 procent). Lägst prisökningar uppmättes i kategorin Huskomplettering (t.ex. stuprör, takavrinning) (019) som ökade med 11,9 procent.

Sett till helåret 2022 ökade priserna i samtliga huvudkategorier utom trävaror (02). Kategorin föll med 16,6 procent under året, att jämföra med prisökningarna på 72 procent som uppmättes under 2021.

Priserna på tryckimpregnerat trä (023) föll kraftigast (-23,5 procent), medan träelement (025) gick emot kategorin som helhet och ökade något (+3,9 procent).

Inredningsmaterial och färg (03) fortsatte att röra sig uppåt under 2022. Vid årets slut hade priserna i kategorin ökat med 25,2 procent på årsbasis. Bland underkategorierna ökade Golvvaror (031) mest, med 33,3 procent, medan Innertak- och väggsystem uppvisade en något mindre ökning på 17,4 procent under helåret.

När man summerar utvecklingen nedbrutet på de fem största regionerna i landet; Stockholm, Öst/mellan, Syd, Väst och Norr kan man se att prisutvecklingen i huvudkategorierna i stort sett varit likartad. Störst variation mellan de olika regionerna hittar man inom kategorin Inredningsmaterial och färg (03).

I Stockholmsregionen ökade byggmaterialpriserna totalt sett mest under 2022, med 26,3 procent. I samma region uppmättes också kraftigast prisminskningar för kategorin träprodukter (02), med 13,1 procent. Den högsta prisökningen för inredningsmaterial och färg (03) uppmättes i region Syd, med 36,1 procent på helåret.

/Magnus Svensson, affärsutvecklare på prisanalystjänsten BuildFlow