Nyheter

”Därför deltar Skanska i Omstartskommissionen”

Gunnar Hagman, vd Skanska. Foto: Skanska

Vårt syfte är att utifrån våra erfarenheter bidra med konkreta idéer kring hur vi snabbt och hållbart får Sveriges hjul att snurra igen efter pandemin. Det skriver Gunnar Hagman, VD Skanska, med anledning av Skanska valt att medverka i Omstartskommissionen

Ingen vet hur länge vi kommer att påverkas av pågående pandemi. Det vi vet är att den slår oerhört hårt mot inte bara liv och hälsa, utan även på vår arbetsmarknad och på ekonomin. Även om slutdatumet lyser med sin frånvaro är det av största vikt att vi redan nu påbörjar arbetet med en omstart av våra samhällen. Sker detta på ett möjlighetsorienterat sätt där de stora komplexa frågorna rörande bland annat arbetsmarknad, hållbarhet och infrastruktur tas om hand, tror vi att Sverige kommer att stå redo när världen återigen öppnar upp.

Omstartskommissionen som initierats av Stockholms Handelskammare har i uppgift att utifrån 10 referensgrupper ta fram reformförslag som politiken kan omsätta i praktiken. Skanska har representanter i sju av referensgrupperna. Vårt syfte är att utifrån våra erfarenheter bidra med konkreta idéer kring hur vi snabbt och hållbart får Sveriges hjul att snurra igen.

Vår utgångspunkt är att byggindustrin är en motor för samhällsekonomin när samhället öppnar upp igen. Sammanlagt står sektorn för elva procent av BNP och sysselsätter ca 360 000 människor i Sverige. Vi arbetar därför för konkreta idéer för till exempel en välfungerande bostadspolitik och infrastruktursatsningar som leder till ökat bostadsbyggande, mindre segregation och smartare resesätt. Men det finns samtidigt ett underliggande behov av strukturförändringar inom flera områden. Hur vi reser, kommunicerar, bor och arbetar kommer att ändras. Vikten av uppgiften kan inte nog understrykas då hur vi agerar nu kommer att vara avgörande för vårt lands utveckling för en lång tid framöver. 

Vad som främjar ökad sysselsättning i hela Sverige måste identifieras. Är det nya stambanor, upprustning av elnäten, medelstora infrastrukturprojekt och mindre men viktiga kommunala projekt som kommer utgöra en del av motorn under omstarten? Vi tror det. Bland annat. Föreslagna åtgärder bör ta det lokala, nationella och globala i beaktande. Satsningar bör ta riktning på unga och kommande generationer.

En hjärtefråga för oss är klimatet. Vi menar därför att idéer som reducera beroendet av fossila bränslen är centralt både för att rädda klimatet och för att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt Sverige. Reformer och satsningar bör därför ställa ökade krav på hållbar produktion och ett samhälle som driver mot de uppsatta klimatmålen. Detta kommer göra Sverige än mer attraktivt att bo och leva i och skapar bättre möjligheter för företagande i hela landet. Vi kommer se till att detta perspektiv inte glöms bort.

Nya behov och möjligheter kommer att uppstå utifrån det vi lär oss av krisen och människors förändrade beteenden. Vi tror på ett samhällsbygge som präglas av hållbarhet, innovation och digitalisering och kommer därför utifrån vårt arbete fokusera på idéer där ett klimatsmart, konkurrenskraftigt och robust samhälle ges möjlighet att växa fram. Ett framtidssäkrat Sverige.

Då vårt gemensamma arbete kommer att redovisas i slutet av augusti i år är det vår förhoppning att våra tankar ska inkluderas i det budgetarbete som tar vid i höst. Det finns ingen tid att förlora. 

Gunnar Hagman

VD Skanska Sverige