Nyheter

”De stora kliven saknas”

Regeringen har presenterat sina 22 steg mot ett ökat byggande. Flera av åtgärdsförslagen är bra och ligger i linje med vad byggföretagen har efterfrågat under en längre tid, men samtidigt saknas de övergripande reformer som krävs, skriver Sveriges Byggindustrier.

– Ett av de största problemen för att kunna bygga mer är att det saknas personal. Vi ser därför fram emot att höra mer om utlovade åtgärdsförslag om kompetensförsörjning till branschen under hösten, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

– Det är bra att byggbranschens synpunkter på vikten av att korta plan- och bygglovsprocessen har tagits på allvar. Andra positiva delar är översynen av bullerregler och överklagandeprocessen, förenkling av regelverk och att underlätta för industriellt byggande. Vi får inte heller glömma bort att kommunernas handläggning också måste effektiviseras, säger Ola Månsson.

Sveriges Byggindustrier är fortsatt negativa till investeringsstöd eftersom det motverkar de långsiktiga spelreglerna och skapar en ryckighet på bostadsmarknaden.

De grundläggande faktorerna som påverkar bostadsbyggandet, d.v.s. ränteläge, sysselsättning, skatter och hushållens ekonomi, berörs inte av regeringens åtgärdsförslag.

– Ska vi nå ett ökat bostadsbyggande krävs mer genomgripande reformer som gäller långsiktigt. Då krävs ett politiskt ansvarstagande från både regeringen och oppositionen. Vi hoppas på återupptagna samtal. Peter Eriksson har precis tillträtt och vi hoppas och tror att vår bostadsminister vill mycket mer för att komma tillrätta med svensk bostadspolitik.

Fler kommentarer från branschen: 

– Det är djupt beklagligt att det inte blir någon blocköverskridande bostadspolitisk överenskommelse. Det är något som byggföretagen har eftersökt länge. Att samtalen nu har brutit samman kommer att försvåra möjligheterna att bygga 700.000 nya bostäder till 2025. Det var ett högt satt mål redan från början, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier. Ska Sverige få igång bostadsbyggandet krävs en rad olika, och många gånger ganska omfattande, åtgärder. Det handlar om att skapa en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, underlätta för kapitalsvaga hushåll att skaffa sig ett boende och säkerställa att det finns resurser för att bygga mer.

– Under presskonferensen nu på morgonen poängterade finansminister Magdalena Andersson att skattesystemet, som det är utformat idag, både hämmar rörligheten och snedvrider investeringarna i bostadssektorn. Det är just för att lösa den typen av frågor som en bred överenskommelse behövs. Från regeringens sida hade vi väntat oss mer än de försiktiga förändringar i regelverket som presenterades i morse. Men återigen så visar det hur viktig en långsiktig uppgörelse över blocken är istället för att ägna sig åt kortsiktig, politisk taktik, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef affärsområde bostad.

 

– Jag beklagar avhoppet och trodde att man skulle kunna komma överens. Det finns flera förslag som man hade kunnat enas om inom de bostadspolitiska samtalen. Nu sätter jag min förhoppning till det kommande riksdagsarbetet, säger Kurt Eliasson, vd för bransch- och intresseorganisationen SABO. Det finns ett värde i breda överenskommelser men nu väntar arbetet i riksdagen och både regeringen och Alliansen bör ha intresse av att vara konstruktiva där. Alla är medvetna om att vi måste öka byggtakten 

– Bostadskrisen är katastrofal. Den missgynnar en hel generation unga, sätter allvarliga begränsningar för tillväxten och försvårar för nyanlända och andra nya på bostadsmarknaden. Mer än någonsin tidigare behövs en bred överenskommelse om en ny social bostadspolitik och ökat bostadsbyggande. Men i det läget väljer politikerna från båda blocken att hålla fast vid sin egen politik som skapar ideologiska låsningar, det är beklagligt säger Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund. Flera av de förslag som har presenterats är positiva, men ska vi lyckas bygga 700 000 nya bostäder till 2025 krävs en helhetssyn och långsiktiga överenskommelser om frågor som rör skatter och finansiering, samt bättre villkor för hushållen att efterfråga bostäder genom subventionerat bosparande och förbättrade bostadsbidrag. Därför är det beklagligt att politiken inte tog vara på möjligheten att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad