Nyheter

Debatt: Utred svenska höghastighetståg

Ge Banverket i uppdrag att utreda frågeställningarna kring höghastighetsnät för järnvägar. Det uppmanar Karin Svensson Smith, ledamot riksdagens trafikutskott (MP) och Marcus Andersson, fd European Railway Agency

Möjligheten och lämpligheten i att bygga ett svenskt höghastighetsnät för järnvägar debatteras förhållandevis flitigt just nu. Det är av yttersta vikt att Sverige nu startar det fysiska planerings- och utredningsarbetet för bygget av Europabanan och Götalandsbanan. De frågeställningar som finns angående sträckningar, hastigheter, kostnader, intrång i den fysiska miljön etc kan bara besvaras om Banverket får uppdrag och resurser att gå vidare med den fysiska planeringen för båda banorna i sin helhet.

Den statliga utredningen om höghastighetsbanor (SOU 2009:74) förordade byggande av höghastighetsbanor i september 2009, och sedan dess har debatten kring ett svenskt höghastighetsnät tilltagit. Vi är övertygade om att samhällsnyttan med detta projekt är långt större än vad som kan mätas och värderas i olika kalkyler. I Europa byggs höghastighetsbanor i en hög takt och ett sammanhängande europeiskt nät växer fram. Möjligheterna för ett förbättrat resande med höghastighetsbanor är långt större än vad som kan beskrivas ur ett nationellt perspektiv. Detta resonemang utvecklar Miljöpartiet i broschyren ”Med gröna tåget ut i världen”. Vi är övertygade om att höghastighetsbanorna måste byggas nu, av bland annat följande skäl:

• Järnvägsnätet har nått sitt kapacitetstak i södra Sverige, och små störningar får stora följdeffekter. Om vi ska kunna transportera mer personer och varor på järnväg så måste vi öka spårkapaciteten.

• Vi behöver ett modernt trafiksystem som bygger på hållbara transporter. Ett sådant system byggs ej av motorvägar och olönsamma flygplatser.

• Vi behöver bibehålla och förbättra de möjligheter till mänskliga möten, rekreation, och inspiration både i privat- och yrkesliv som resande ger upphov till, även i en värld där flyg- och vägtrafiken successivt begränsas.

• Sveriges större städer behöver kopplas till varandra på ett effektivare och snabbare sätt för att förbättra inbördes tillgänglighet och kommunikation.

Debatten kring höghastighetsbanors vara eller inte vara är sund och för fram argument som är av stor vikt att utreda och analysera. Satsningen är ett samhällsprojekt av stor skala som om den genomförs kommer att få en stor effekt på medborgarnas vardag, resvanor och möjligheter.

Läs resten av artikeln och de vanligaste argumenten av skeptikerna på Ny Tekniks nätupplaga

Karin Svensson Smith, ledamot riksdagens trafikutskott (MP)

Marcus Andersson, fd European Railway Agency