Det Goda Projektet

Det Goda Projektet är igång

Claes Thunblad, Byggföretagen och Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna. Foto: Henrik Ekberg

Det här är ett av de viktigaste eventen för branschen, eftersom vi i dag ska prata om det goda projektet. Det behövs mer fokus på det goda, särskilt med tanke på hur världen och branschen ser ut i dag, sa Tommy Lenberg, Byggherrarnas vd, när han hälsade de cirka 160 deltagarna välkomna till Det Goda Projektet.

Dagens första programpunkt handlade om Den Goda Branschen. Tommy Lenberg sa att det blir fokus på människorna, eftersom ett bra projekt är människor som gör bra saker tillsammans. Han uppmanade också alla att sänka garden och dela med sig av sina erfarenheter.

Lenberg visade en bild med några av de utmaningar som branschen står inför. Sådant som branschen har rådighet över: bristande engagemang, bristande transparens, machokultur, arbetslivskriminalitet, arbetsplatsolyckor, stress och kompetensbrist. Och sådant som ligger utanför branschens påverkan: krig, klimathot, ökade energipriser, stigande räntor och stigande inflation.

Claes Thunblad chef affärsutveckling och nationell samordnare för Sund konkurrens, Byggföretagen. (Och ersättare för Katarina Elmsäter Svärd, som fått förhinder.) Fick frågan hur Byggföretagen ser på bilden.
– Det är inga små utmaningar och problem, det ödesfrågor för branschen. En del kan vi påverka själva, men då krävs det att vi är en samlad bransch. Vi måste se byggprojektet som att det är människor som skapar miljöer för andra människor. Klarar vi inte att lösa de frågor vi kan påverka, då faller det, sa Claes Thunblad.

”Det finns verktyg, men de måste användas”

Han lyfte också vikten av delaktighet och transparens och sa att sektorn måste komma bort från tanken om att vi arbetar i sektorn till att alla också arbetar för sektorn.
– Transparensen och delaktigheten måste ner till arbetsplatsnivå.

Nästa bild visade verktyg som branschen kan använda för att ta sig an utmaningarna. Där stod till exempel Håll Nollan, PQi, BIM, uppföljning, transparens, tillit, regelverk, standardisering, upphandling, Rättvist Byggande, gemensam målbild och erfarenhetsåtergivning.
– Det finns flera verktyg, men de måste användas. Det handlar om ledarskap och medarbetarskap. Vi måste få med alla på arbetsplatsen, även de som bara är där en kort tid, sa Claes Thunberg.
– Vi ser många goda exempel, men ofta är det solitära lösningar. Det finns många bra exempel, men hur kan vi lyfta i flock? sa Tommy Lenberg.
– Mitt enkla svar är kravställning, kontroll och uppföljning, sa Claes Thunblad.  

”Se allvaret i utmaningarna”

Anders Sjelvgren, Generaldirektör på Boverket, pratade om vad Boverket gör för att lösa den kvalitetsutmaning som byggsektorn står inför. Fel, brister och skador i byggandet kostar samhället upp mot 111 miljarder kronor om året och orsaker till det är bland annat: brist på tid, kompetens, erfarenhetsåterföring, motivation och engagemang, resurser.

För att angripa orsakerna till bristerna har Boverket påbörjat flera initiativ: kunskapsplattform, korrekt tillämpning av kontrollsystemet i PBL, projektkultur, beställarstöd och tipslåda.

De tre sammanfattade branschens utmaningar, och lösningar.
– I alla frågor handlar det inte om en, utan att vi ska göra det här tillsammans. Vi måste jobba tillsammans i hela branschen, sa Anders Sjelvgren.
– Nu ska vi ta tillvara på det momentum vi har, och se allvaret i utmaningarna. Det här är inte enskilda projekts problem, utan det handlar om branschens framtid, sa Claes Thunblad.
– Det krävs förändring och det är bara vi som kan göra det, ingen annan kan göra det åt oss, avslutade Tommy Lenberg.