Nyheter

Dom stoppar bostäder i Arenastaden

Mark- och miljööverdomstolen upphäver detaljplanen för bostäder mellan Arenastaden och Råstasjön. Foto: Casper Hedberg/Solna stad

Mark- och miljööverdomstolen upphäver Solna kommuns beslut att anta detaljplan för del av Arenastaden, stadsdelarna Järva och Råsunda, i kommunen.
Domstolen anser att det inte funnits förutsättningar för att upphäva strandskyddet inom detaljplanen.

Detaljplanen antogs av Solna kommun i juni 2014.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bygget av mellan 600 och 700 lägenheter , lokaler, samt att länka samman Arenastaden med omgivningen och säkerställa tillgängligheten till Råstasjön.

En del av den föreslagna bebyggelsen ligger inom strandskyddat område och kommunen hade upphävt strandskyddet inom detta område.  

Efter att länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen godtagit detaljplanen överklagades denna till Mark- och miljööverdomstolen av Hyresgästföreningen, Världsnaturfonden samt Naturskyddsföreningarna i Stockholms län och Solna-Sundbyberg.
Föreningarna ansåg bland annat att planen strider mot strandskyddsbestämmelserna. 

Kommunen yrkar att behovet av nya bostäder är påtagligt och att de har ett åtagande gentemot staten att uppföra nya bostäder som en avtalsenlig skyldighet mot att tunnelbanan byggs ut till Arenastaden.

Det finns heller inga andra ytor som kan bebyggas för att ersätta bostäderna i den aktuella detaljplanen inom de influensområden som gäller för tunnelbaneutbyggnaden.
Detta skulle innebära att kommunen inte kan uppfylla sin del av avtalet och det finns då en risk att det inte blir någon tunnelbaneutbyggnad till Arenastaden. 

– Det är förvånande att mark- och miljööverdomstolen går emot såväl länsstyrelsens som mark- och miljödomstolens beslut om att fastställa detaljplanen. Till följd av beslutet riskerar Solna och Stockholmsregionen att gå miste om 600 nya bostäder i direkt anslutning till den nya tunnelbanan i Arenastaden. Detta kommer att elda på debatten om hur lagstiftning och myndigheter försvårar möjligheten bygga bostäder i bostadsbristens Sverige och Stockholm, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna, i ett pressmeddelande.

– Vi ska nu analysera mark- och miljööverdomstolens dom och därefter ta ställning till hur vi går vidare. Min inriktning är att fortsätta att utveckla Arenastaden som nationell tillväxtmotor, samtidigt som vi inrättar ett naturreservat vid Råstasjön. Även med detta beslut kommer vi hitta en bra helhetslösning för båda områdena, avslutar Pehr Granfalk.

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det område inom detaljplanen där strandskyddet upphävs inte tagits i anspråk på ett sätt som medför att området saknar betydelse för strandskyddets syften.
Visserligen avser detaljplanen att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Det har dock inte visats att det saknas möjligheter att tillgodose detta intresse utanför strandskyddat område.

Mot den bakgrunden finns det inte förutsättningar att upphäva strandskyddet inom planområdet, menar domstolen och upphäver därför detaljplanen.