Nyheter

Domstolsförhandlingar om Västlänken

Illustration av möjlig utformning av plattform och uppgång vid Station Haga. llustration: Abako Arkitektkontor

Nu har domstolsförhandlingen om Västlänken påbörjats.
Mark- och miljödomstolen ska ta ställning till hur bygget av Västlänken påverkar omgivningen ur ett miljöperspektiv enligt miljöbalken, och fastställa villkoren för projektets genomförande.


Trafikverket har vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, ansökt om tillstånd att anlägga Västlänken och Olskrokens planskildhet.

Västlänken är en cirka åtta kilometer lång järnvägssträcka under Göteborg varav drygt sex kilometer går i tunnel.
Västlänken inkluderar även tre underjordiska stationer vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen. Det uppgivna syftet med Västlänken är att öka järnvägens kapacitet och framkomligheten så att resandet i Göteborg och Västsverige underlättas.

I öst ansluter Västlänken till Olskroken planskildhet som innebär en ombyggnad till fullständig planskildhet av knutpunkten mellan bland annat Bohusbanan, Norge-/Vänerbanan och Västra Stambanan.
Det uppgivna syftet med Olskroken planskildhet är att öka järnvägens kapacitet och framkomlighet samt öka driftsäkerheten i hela Västsveriges järnvägssystem.

Hela anläggningsprojektet kommer att pågå under totalt 8-10 år. Arbetena innefattar bland anant schakt i jord och sprängning av bergtunnlar, underjordsanläggningar, installationsarbeten, bortledande av grundvatten och infiltration av vatten.

Huvudförhandlingen kommer att pågå under två veckor med ytterligare en vecka som reserv. 

Bakgrund:

  • Bygget av Västlänken påverkar grundvattnet, och därför behövs tillstånd för vattenverksamhet. Trafikverket har i sin ansökan föreslagit villkor för detta. Trafikverket har även lagt fram andra villkorsförslag, för t.ex. buller och vibrationer.
  • Fastighetsägare, myndigheter och andra som anser sig vara berörda av bygget har yttrat sig över Trafikverkets ansökan. Under förhandlingen kommer domstolen att höra både Trafikverket och de olika sakägarna.
  • Förhandlingen i Mark- och miljödomstolen är den juridiska prövning som kvarstår för Trafikverkets del innan Västlänken kan byggas. Dessutom måste Göteborg Stads detaljplaner, som överklagats, vinna laga kraft.
  • Tidpunkten för byggstart kommer att avgöras inom ramen för domstolsprocessen. Regeringen gav tillåtlighet till Västlänken 2014 och järnvägsplanen vann laga kraft i juni i år. Järnvägsplanen ger Trafikverket bl.a. tillgång till marken där tunneln ska byggas.

    Källa: Trafikverket