Nyheter

Efter försvarets protester – slutligt nej till solceller

Tak med solceller
Så här kommer det inte att se ut på den aktuella fastigheten när Försvaret sagt sitt. (Genrebild.)Foto: Getty Images

De fastighetsägare på Falsterbohalvön som velat installera solceller på sina villatak får nu slutligt avslag, efter att Högsta förvaltningsdomstolen sagt sitt i en rättsprövning av beslutet. Vellinge kommuns bygglov upphävdes tidigare i år av regeringen, som hänvisade till försvarets invändningar om elektromagnetiska störningar i området.

Miljö- och byggnadsnämnden i Vellinge kommun beviljade bygglov för att montera solceller på taket på huvudbyggnaden på en fastighet. Men snart överklagade Försvarsmakten beslutet till Länsstyrelsen i Skåne län som avslog överklagandet.

Försvarsmakten överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt som med stöd av plan- och bygglagen överlämnade målet till regeringen för prövning eftersom
det rörde en fråga av särskild betydelse för Försvarsmakten.

Regeringen upphävde miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov mot bakgrund av vad Försvarsmakten uppgett om risken för elektromagnetiska störningar på totalförsvarets anläggningar. Med hänsyn till fastighetens placering fann regeringen att den aktuella solcellsanläggningen kan medföra en sådan påverkan på totalförsvarets verksamhet som innebär en betydande olägenhet.

Fastighetsägaren ansökte om rättsprövning och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen ska upphäva regeringens beslut. Han ifrågasatte inte att solcellsanläggningar påtagligt kan påverka totalförsvarets anläggningar under vissa specifika omständigheter. Att det skulle påverka totalförsvaret till
den grad att det uppstår fara för rikets säkerhet är dock orimligt.

Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att regeringens beslut ska stå fast och det blir inga solceller på fastigheten.

Nyhetsbyrån Sirén