Nyheter

Efter tvisten med Oscar Properties – Gasklockan läggs ut igen

Detaljplanen för Gasklockan möjliggör för en byggnad på 90 meter från markplan. Bild: Stockholms stad

Oscar Properties planerade att bygga cirka 300 i prestigeprojektet Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden. Men avtalet Stockholms stad hävdes efter en tvist om betalningen på 592 miljoner kronor.
Nu går Stockholms stad ut med en ny anbudstävling och räknar med en tilldelning under hösten.

Projektet har varit omtvistat från start, med en överklagad detaljplan som tog sig ända upp till Mark- och miljööverdomstolen. Domstolen beslutade att höjden på byggnaden som ska ersätta Gasklocka 4 sänks från 165 meter till 110 meter över nollplanet, för att inte begränsa verksamheten vid Värtaverket.

Sen havererade affären mellan Stockholms stad och Oscar Properties. Fastighetsutvecklaren betalade inte köpesumman på 592 miljoner kronor i tid, eftersom de ansåg att Stockholms stad skulle stå för kostnaden för sanering av marken. Det slutade med att staden hävde avtalet.

Nu tar Stockholms stad omtag och Gasklocka 3 och 4 i Norra Djurgårdsstaden ska markanvisas genom ett anbudsförfarande. Stockholms stad la ut underlag och inbjudan 2 juni. Detaljplanen möjliggör en byggnad på 90 meter från markplan där Gasklocka 4 tidigare stod. Huset som ska byggas på platsen kommer att kunna rymma cirka 320 lägenheter och lokaler för verksamheter och en förskola i bottenvåningarna.
Gasklocka 4 blir ett landmärke, som kommer att synas från många platser runt om i Stockholm. Det är viktigt att huset byggs med en hög arkitektonisk ambition, som klarar internationella jämförelser, skriver Stockholms stad.

Gasklocka 3, är planlagd för kulturändamål och kommer att upplåtas med tomträtt.

Norra Djurgårdsstaden, där Gasklocka 3 och 4 ingår, är ett stadsutvecklingsområde anpassat till framtida klimatförändringar där biologisk mångfald och ekologiska värden värnas. Området är resurssnålt och har låg miljöpåverkan. Därför kommer ett antal hållbarhetskrav att ställas på kommande byggaktör, som i samarbete med staden möter upp högt ställda hållbarhetsmål.

Tomten ligger på en höjd, mellan de nybyggda husen och de kulturhistoriska tegelbyggnaderna i Gasverket. Närmare hundra år av gasproduktion har förorenat marken, därför har omfattande markrening genomförts på platsen. Eventuellt kvarvarande föroreningar behöver hanteras i samband med sprängning för grundläggning.

Staden räknar med att markanvisa Gasklocka 3 och 4 till en byggaktör under hösten.
Det finns en byggrätt enligt detaljplan som vunnit laga kraft och tillträde kan ske så snart överenskommelse om exploatering har skett. Byggstart kan ske tidigast i slutet av 2022.

– Det har sedan länge varit ett stort intresse av markanvisningar och projekt i Norra Djurgårdsstaden och det upplever vi fortfarande. När det kommer till Gasklocka 3 och 4 har vi angett anbudstiden till mitten av oktober så inte förrän då kommer utvärdering att ske, säger Staffan Lorentz, projektchef, Exploateringskontoret, Norra Djurgårdsstaden.

Han säger att han tycker att det hade varit roligt om det ursprundliga projeket kunnat genomföras, men att det nu är positivt att man gör omtag. 
– Nu är det viktigt för stadens mål att komma vidare med utvecklingen av stadsdelen, landmärket, bostäderna och helheten genom att hitta annan aktör som kan samarbeta med staden om projektet.