Nyheter

En svensk miljonstad <br></br> i Kina

1,5 miljoner invånare ska leva i Caofeidian i Tangshanregionen i Kina. Caofeidian, vid kusten 20 mil öster om Peking skall bli världens ledande ekostad. Och den planeras av svenska arkitekter på Södermalm.

Kineserna hade utlyst en internationell tävling om Caofeidian. Sweco var inte inbjudet att delta men Ulf Ranhagen bjöds i februari 2008 in att sitta i juryn. Ett italienskt företag vann men när Ranhagen började berätta för kineserna hur man resonerade och gick till väga i svensk stadsplanering fick Sweco jobbet i stället.

Staden finns hittills bara i Swecos datorer men en splitterny motorväg leder dit.
— Vi står för hela den fysiska planeringen — funktionsmönster, grönstruktur, transporter, energi, vatten och avlopp, säger projektledaren, arkitekten och professorn Ulf Ranhagen.
— Vi har med både det korta och det långa perspektivet.

Swecos arkitekter har skapat vad som på svenskt kommunalspråk skulle kunna kallas en ”fördjupad översiktsplan”.
— Vi ger strategiska riktlinjer för uppbyggnaden i flera etapper men går in mer i detalj bara i den första etappen som omfattar tolv kvadratkilometer, säger Ranhagen.

I första skedet ska en stad med en halv miljon invånare byggas från grunden, eller rättare sagt från havet. Jordbruksmark får enligt kinesisk lag inte tas i anspråk. Därför sprutas sand från havsbottnen upp för att skapa ny mark på vilka en del av staden skall uppföras. Grävskopor, schaktmaskiner och extraknäckande bönder jämnar ut sandhögarna som tas upp från havets botten.

Utanför staden byggs också en konstgjord ö som skall heta Malmö, Tangshans vänort. Denna ö är ett uttryckligt önskemål från kineserna själva som inspirerades mycket av ett besök på Bo 01-mässan i Malmö.

Energin skall komma från en vindkraftpark ute i havet och från sopförbränning. Hushållsavfall och avloppsslam ger bränsle till bussarna. Lättspårvägar, snabbussar och bilpooler håller nere biltrafiken på ett minimum, vilket är en enorm utmaning i ett land där en egen bil ses som den högsta lyckan.

En grundbult i stadsplaneringen är skapandet av 7-8 knutpunkter eller ”urbana noder” med stadsplanerarnas fikonspråk, med tydliga profiler för vetenskap, finans, sport, innovationer, handel, mässor och sjöfart. När allt finns samlat ska man kunna gå eller cykla.

Knutpunkterna ska hålla det totala transportbehovet på en minimal nivå. Ingen ska ha mer än 300 meter till närmaste hållplats. Exakt vilka transportslag det blir bestämmer kineserna men Sweco har presenterat mått på olika transportslags energiåtgång.

En av knutpunkterna skall bli ett svensk-kinesiskt innovationscentrum, där det ska finnas plats för utveckling och tillverkning av bland annat svensk miljöteknik.

Byggnaderna ska bli så energisnåla som möjligt. Här ges vägledning för isolering, värmeåtervinning och val av material — allt för att minimera energiåtgången.

Kina och Sverige har olika byggnormer vad gäller energikrav, fönsterstandard, rörstorlekar och liknande. Ett lagförslag är på gång att man ska göra ett undantag från de kinesiska reglerna för Caofeidian.
— Vi har fått ett muntligt löfte om detta, säger Tony Clarke på svenska ambassaden.

På regional nivå är Caofeidian redan erkänd som ekostad, däremot ej på nationell nivå. Blir man det öppnar det för olika stödformer.

Sweco har också lösningar för svartvatten, gråvatten och dagvatten.
— Här har vi ganska radikala lösningar, som faktiskt går längre än i Sverige, säger Ulf Ranhagen. Vi separerar svartvatten och gråvatten och återvinner det senare att användas till bevattning för storleksordningen140 kvadratkilometer jordbruksmark. Svartvattnet blandas med hushållsavfall och blir bussbränsle.

Bredvid staden byggs ett industriområde på 310 kvadratkilometer och en ny djuphamn med kapacitet för 30 miljoner containrar. Här hade svenskarna gärna sett att man kunde utnyttja spillvärme från industrierna till att värma staden. Men sådana överlappningar går inte för sig i Kina, ett typiskt exempel på hur olika lagar och tänkesätt krockar.

Sophanteringen sker via rörsystem där soporna med digitalt räkneverk går direkt till en biogasanläggning som skall kunna producera 40 procent mer än vad det lokala bussnätet behöver.

Peo Österholm
[email protected]

Fotnot: Caofeidian uttalas med s-ljud, inte k-ljud och borde rimligen stavas Saofeidian. Vi har ändå valt den etablerade, internationella stavningen med C.