Nyheter

Enkät: Så ser branschen på Almedalen

2017 kom drygt 40 000 besökare till Visby under Almedalsveckan. Foto: Susanne Bengtsson

1. Kommer ni att vara med i det officiella programmet för veckan?

2. Kommer ni att arrangera sådant som ligger utanför det officiella programmet

3. Hur ser ert engagemang ut jämfört med tidigare år?

4. Hur påverkas ert engagemang av att det är valår?

5. Hur ska ni göra för att synas och höras i det stora utbudet?

6. Vilka frågor inom bygg tycker ni är viktigast att diskutera i Almedalen?

7. Vilka frågor tror ni kommer att dominera i Almedalen, med tanke på valet i höst?

8. Har ni haft problem att hitta boende?

9. Påverkas ert engagemang i Almedalen av att det även är Nordbygg i år?

10. Vilken betydelse har Almedalen i dag?

Jonas Mellqvist, kommunikationschef Sveriges Arkitekter:

1. Ja. Våra programpunkter är inte spikade men kommer kretsa kring frågor som kvalitet i stadsutveckling; bostäder som svarar på olika/framtida behov och som fler kan ha råd med; hur LOU kan fokusera på kvalitet så offentligt byggande blir ett föredöme. 

2. Sveriges Arkitekters traditionsenliga mingel kommer äga rum måndag 2 juli. Även vår studerandeorganisation, Arkitektstudenterna, kommer arrangera mingel.

3. Snarlikt. Vi erbjuder en arena och mötesplats för aktörer inom samhällsbyggnad – vår Arkitekturträdgård har blivit en naturlig samlingspunkt där vi håller egna seminarier, har möten med politiker och branschföreträdare och arrangerar mingel.

4. Intresset för att medverka i Arkitekturträdgården är större från arkitektföretagen. Jag vet inte om det har en direkt koppling till att det är valår, eller om viljan att delta i samhällsdebatten ökat. Kombinationen av att det är valår, bostadsfrågor debatteras och att vi nu har fått en proposition från regeringen med fokus på arkitektur och stadsbyggnad gör att engagemanget från Sveriges Arkitekter är stort.

5. I Arkitekturträdgården kommer de medverkande att debattera frågor som är ytterst relevanta, oaktat om det är valår eller inte. Bostadsfrågor, arkitektur och stadsplanering är ständigt intressanta och närvarande ämnen.

6. Kvalitet i stadsutveckling.

Bättre användande av markanvisningar för förbättrat byggande.

Upphandla smartare för ökad kvalitet och nya lösningar.

7. Hur olika samhällsaktörer kan främja integration.

8. Nej.

9. Nej.

10. Almedalen är på väg att bli en arena enbart för aktörer som kan pumpa in enorma resurser, som håller ”exklusiva” arrangemang och möten där allmänheten inte har tillgång och där mindre resursstarka organisationer inte har möjlighet att medverka längre. Som mötesplats kommer Almedalen fortsätta vara relevant, men mötena blir mellan oerhört resursstarka organisationer och politiken. Den intresserade allmänheten kommer att tryckas längre och längre ut från dessa möten.

Anders Nordstrand, vd, SABO:

1. Ja. SABO kommer att genomföra tre seminarier under onsdagen den 4 juli:
ett seminarie om integration, ett om social bostadspolitik, det tredje är inte helt klart.

2. Ja, dels ett mingel under onsdagen samt ett antal olika rundabordssamtal med olika aktörer.

3. Vårt engagemang är ungefär detsamma som de senaste åren.

4. SABO vill naturligtvis påverka debatten så att den i större utsträckning handlar om nyttan med allmännyttan och behovet av en social bostadspolitik. De flesta eller alla partier har redan fattat beslut om sina valprogram så vi tror inte att  vi kan påverka något parti vad gäller valprogrammen – men däremot hoppas vi kunna påverka debatten under valrörelsen.

5. Genom att ta upp relevanta och intressanta frågor till debatt och genom att få med intressanta deltagare i paneler och seminarier.

6. Konkurrensen och de höga byggpriserna inom byggsektorn är en viktig fråga för våra medlemsbolag, liksom materialpriserna. Allmännyttan får få anbud och höga priser vilket hämmar byggandet och medför höga hyror i nyproduktionen.

7. Social bostadspolitik tror jag kommer bli en stor och viktig fråga. Hur skall fler få möjlighet att efterfråga en bostad? Även trygghetsfrågorna, hur ska vi med gemensamma krafter öka tryggheten i våra bostadsområden och här har allmännyttan en viktig roll att spela.

8. Nej.

9. Nej.

10. Almedalen är viktig för det politiska samtalet i stort. Tyvärr har vi som medlemsorganisation och även många ideella och frivilligorganisationer svårt att medverka på det sätt vi skulle önska pga av kostnaderna. Det kan tyvärr innebära att vi kommer dra ner på vårt engagemang framöver.

Charlotte Printz, pressansvarig, Installatörsföretagen:

1. Det har vi inte fattat beslut om än.

2. Ja, vi ser Almedalen som en möjlighet till att bygga och bevara relationer. Vi kommer boka upp personliga möten och mingel med nyckelpersoner.

3. Samma som tidigare.

4. Vi är medvetna om att det i år kommer vara högt tryck på politikerna men Almedalen är fullt med andra viktiga aktörer för vår bransch.

5.
Vi kommer fokusera på personliga relationer.

6. Politiken har länge fokuserat på de 600 000 nya bostäder Sverige behöver. Det som inte fått fokus än är det faktum att 800 000 bostäder behöver renoveras, värst drabbat är miljonprogrammen. Problemet är att det inte finns tillräckligt kompetens och kompetensbristen skapar akut läge, hur löser vi det?

7.
Troligtvis kommer det handla mycket om vård, omsorg och skola. Men även fokus på säkerhet och klimatmålen 2030. Två frågor där våra medlemsföretag spelar stor roll. 

8.
Nej, vi är en del av Svenskt Näringsliv som har goda kontakter lokalt.  

9.
Nej, Installatörsföretagen träffar du både på Nordbygg och i Almedalen. Vi finns i våra medlemsföretags vardag och jobbar för deras framtid.

10. Det är en mötesplats för att skapa nya kontakter och samarbeten utifrån oväntade perspektiv. För oss är det viktigt att vara på plats för att vara våra medlemsföretags röst i debatten.

Håkan Lind, kommunikationschef, Sveriges Byggindustrier:

1. Ja, vi planerar ett seminarium på temat ”Så rustar vi Sverige för 11 miljoner invånare till 2025”.

2. På söndagen arrangerar vi tillsammans med Svensk byggnäring ett stort invigningsmingel för alla som jobbar i samhällsbyggarbranschen. Utöver det har vi en rad olika träffar med opinionsbildare och politiker på olika nivåer.

3.
Vi är i första hand i Almedalen för att bygga nya och gamla relationer med politiker och opinionsbildare. Det har varit vårt fokus de senaste tre åren. Varje år skruvar vi lite i upplägget för att se till att vi får ut så mycket som möjligt av veckan.

4.
Vi arbetar långsiktigt med vårt opinionsbildande arbete så det påverkar inte i någon större utsträckning.

5.
Vi vänder oss inte till alla besökare i Almedalen, utan bara de som är av intresse för våra frågor. Vi kommer att rikta oss direkt till de människor som vi behöver ha kontakt med.

6. Hur ser vi till att fler söker sig till byggbranschen och hur skapar vi en sund byggbransch är två högt prioriterade frågor.

7.
Valår innebär vanligtvis att Almedalen genomsyras mer av vilka frågor som står på den nationella politiska agendan. Det innebär troligen att etablering av nyanlända, trygghetsfrågor och vårdfrågor kommer att få ett ökat utrymme.

8.
Nej.

9.
Nej.

10. Almedalen är en av de viktigaste mötesplatserna för en opinionsbildande organisation och alla som vill skapa och hålla liv i sina kontakter. Samtidigt är det viktigt att poängtera att vi jobbar med opinionsbildning 52 veckor om året, och inte bara under en vecka i juli.

Jacob Sahlqvist, marknadschef på White:

1. Ja vi ordnar ett seminarium på DI:s arena och arrangerar egna seminarier på Tranhusgatan 23B. Plus att vi är inbjudna att delta i en mängd olika samtal.

2. Ja, till exempel en boklansering och några rundabordssamtal kring FoU.

3. Vi har samma basupplägg som tidigare år, men åker flera och gör mer.

4. Liksom många andra följer vi debatten och är aktiva i frågor som ligger nära våra verksamhetsområden och där vi vill vara med och påverka.

5. Det viktigaste för oss är att det blir kvalitet i samtalen inte att synas mest. Vi riktar oss därför mot olika mottagare på flera arenor. Från de stora centrala som riktar sig brett mot allmänheten till de mindre för mera reflekterande och ämnesspecifika samtal.

6. För dagen är det arkitekturens kvalitet kopplat integration, digitalisering, kultur och bostäder. Men det kommer utvecklas framöver.

7. Bostäder, integration, skola och sjukvård.

8. Det är alltid klurigt att hitta boende men vi har bra kontakter sedan många år tillbaka.

9. Nej.

10. Vi söker hela tiden nya arenor, men Almedalen är fortfarande den viktigaste för att förstå det politiska landskapet, påverkansarbete och omvärldsspaning.

Terese Lilliehorn, kommunikatör, IQ Samhällsbyggnad:

1. Ja. Vi håller ett seminarium om samhällsbyggnadsfrågor med koppling till hållbarhetsmålen, med särskilt fokus på klimatet. I detta tar vi upp hur vi drar bästa möjliga nytta av forskning och innovation för att nå målen, och vad vi vill att politiken bidrar med för att vi ska nå dit.

2. Vi är mitt uppe i planeringsarbetet och har inte satt ned foten om vi ska ha ytterligare arrangemang.

3. Vårt engagemang ligger på samma nivå som tidigare år.

4. Eftersom det är valår kommer det vara ännu tydligare adressering till vad vi vill att politiken bidrar med.

5. Vi lyfter ämnen som berör många i sektorn. Vi kommunicerar direkt med våra nätverk till exempel via egna nyhetsbrev för att nå igenom bruset.

6. Hur sektorn drar bästa möjliga nytta av forskning och innovation.

7. Generellt – frågor som rör vården och integrationen. För samhällsbyggnadssektorn – kompetensbristen och digitalisering.

8. Det är som alltid svårt att hitta boende, i år har priserna gått upp ytterligare. Vi åker därför inte lika många i år.

9. Nej.

10.
Det är en viktig arena för diskussioner och bra mötesplats där vi möter såväl medlemmar och samarbetsparters som politiker.

Emilie Schelin, projektledare Public Affairs, Skanska:

1. Ja vi kommer att ha seminarier, framför allt om bostäder och infrastruktur. Ett övergripande fokus kommer att ligga på vårt arbete med social hållbarhet och på vårt klimatarbete.

2. Ja, vi kommer att arrangera ett mingel.

3. Det är ett liknande upplägg som vi haft tidigare år.

4. Vår förhoppning är att valåret bidrar till att det är många politiker och många av våra offentliga kunder på plats.

5. Vi hoppas kunna nå ut genom att ha ett intressant innehåll som väcker nyfikenhet hos både deltagare och publik.

6. Vi vill diskutera vikten av att samplanera bostäder och infrastruktur, men också lyfta fram vårt arbete med att minska klimatpåverkan och hur vi arbetar med social hållbarhet. För oss är det viktigt att diskutera hur vi kan bidra till att bygga ett bättre samhälle.

7. Välfärd, trygghet och arbetsmarknad.

8. Nej, vi har haft möjlighet att hyra samma boenden som tidigare år.

9. Nej.

10.
Stor betydelse. Det är viktigt att vara där för att vara en aktör i samhällsdebatten. Almedalen är en bra mötesplats där vi vill lyssna in vilka utmaningar politikerna ser och berätta hur vi kan bidra med lösningar på dem.