Nyheter

Enklare bygglov med nytt lagförslag

Alla som söker bygglov ska få besked inom tio veckor. Det är innebörden av regeringens förslag till ny plan- och bygglag.

Regeringens ambition är att reglerna för plan- och byggprocesserna ska vara enkla, tydliga och välfungerande.

— Behovet av förenkling och effektivisering har varit en viktig del i arbetet med en ny plan- och bygglag, säger miljöminister Andreas Carlgren (C) i ett pressmeddelande.

Förslaget till ny plan- och bygglag lämnades till lagrådet i förra veckan. Förslaget innebär bland annat att detaljplaneprocessen förenklas och förkortas genom att kravet på planprogram tas bort.

Det nya i lagförslaget är bland annat att företag och enskilda som har ansökt om bygglov ska kunna få besked inom tio veckor.

Medborgarna ska också kunna ställa krav på att kommunen i förväg ska kunna redogöra för vilka villkor som kan komma att gälla i ett bygglov.

Planbesked ska ges inom tre månader.

— Det är viktigt att vi stärker den enskildes rätt att få besked om kommunen har som avsikt att ta fram detaljplan eller inte. Det är inte rimligt att människor under många månader ska sväva i oklarhet, säger Andreas Carlgren i pressmeddelandet.

I den nya lagen har regeringen också tydliggjort att miljö- och klimataspekter ska beaktas i planering och annan prövning.

På byggjätten JM är man glad över att plan- och bygglagen förenklas.

— I stora delar är förslaget ett stort steg i rätt riktning för att få en bättre plan- och bygglag, speciellt att man för in diskussioner om tider i processen. I dag kan planprocesser ta hur lång tid som helst. 17 år är det värsta exemplet jag har varit med om för en kommun att anta en detaljplan, säger Björn Hedlund, bolagslantmätare på JM.

Han är också glad över att bygglov enligt förslaget kan vinna laga kraft.

Svagheten i förslaget tycker Björn Hedlund är bristen på sanktioner.

— Kommunerna kan egentligen göra som tidigare. Men man får hoppas att de inte missbrukar regelverket. Tanken är ju att planprocessen ska gå fortare, säger Björn Hedlund.

Branschorganisationen Sveriges Byggindustrier tycker dock att regeringens förslag är ett hastverk. De hade hellre sett att alla förslag från Stefan Molanders byggprocessutredning hade kommit med.

— Vi tycker egentligen inte att det är ett helt genomtänkt förslag, säger Björn Wellhagen på Sveriges Byggindustrier.

Regeringen räknar med att kunna lämna en proposition om den nya lagen till riksdagen efter årsskiftet, och väntar sig ett riksdagsbeslut under våren. Lagen är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2011.

Nyheter i plan- och bygglagsförslaget:

Översiktsplanen får en tydligare strategisk funktion och planbeskrivningen till översiktsplanen förenklas.

Planläggningen förenklas och förkortas genom att kravet på att planprogram måste föregå detaljplan tas bort, att handlingar till en detaljplan kan samordnas till en handling, att utställning ersätts med granskning för flera planformer, att det får finnas fler än en huvudman i samma detaljplan.

Förtydligande att det vid planläggning ska tas hänsyn till elektronisk kommunikation, avfallshantering och elförsörjning.

Förtydligande att skyddsåtgärder för att motverka olyckor, översvämning och erosion ska kunna regleras genom detaljplan.

Bedömning av byggnadens tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska göras redan vid bygglovsprövningen.

Bygglovsprövningen förenklas och förtydligas genom att möjlighet att erhålla villkorsbesked införs (besked i förväg om vilka följdkrav som kan komma att gälla vid ett bygglov), att det tydliggörs att man ska få besked om bygglov inom tio veckor, att beslut om bygglov ska kunna vinna laga kraft, att kontrollansvarig ersätter kvalitetsansvarig.

Byggsanktionsavgift ska tillfalla kommunen.

Frågor som redan är avgjorda vid vissa tillståndsprövningar enligt miljöbalken ska inte gå att överklaga.