Nyheter

Ett steg mot digitalisering av PBL

Boverket får i uppdrag av regeringen att att verka för en effektiv och enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen, PBL.
Boverkets uppdrag innefattar att främja utvecklingen av digitala standarder, klargöra roller och ansvar mellan aktörer för en digital utveckling inom samhällsbyggnadsprocessen.

Skälen för regeringens beslut är att det sedan en längre tid finns en stor mängd ”digitala byggstenar” inom samhällsbyggnadsprocessen. Digitalisering har till viss del genomförts i vissa kommuner och inom flera statliga myndigheter, som tillhandahåller information och annat underlag till processen, men resultatet har blivit fragmenterat, det vill säga att det ser olika ut och det saknas standardiserade process-, informations-, informationsutbytes- och applikationsmodeller samt gränssnitt.

Regeringen har gett uppdrag till Lantmäteriet och Boverket att kartläggpågående aktiviteter för digitalisering och analysera behovet av att föreskriva standarder för informationsutbyte avseende grundkarta och detaljplan.

Uppdragen är viktiga steg menar regeringen, men det krävs betydligt större insatser för att nå regeringens mål om en enhetlig och effektiv digital samhällsbyggnadsprocess.
Regeringens målsättning är en effektiv digital samhällsbyggnadsprocess som är till nytta för medborgare, företag, kommuner, landsting, myndigheter och andra aktörer. Det kan bidra till att förenkla för medborgare och företag inom byggsektorn i sina myndighetskontakter samt att förenkla kontakterna mellan myndigheter.

Den övergripande målsättningen är en effektivare plan- och bygglag, som kan bidra till ett ökat bostadsbyggande och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Inom ramen för regeringens strategiska samverkansprogram Smarta städer har digitaliserad planprocess lyfts som ett prioriterat område. En särskild arbetsgrupp har fokuserat på detta område och lyft behovet av ökad kompetens som en viktig framtidsfråga.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2020 till Regeringskansliet, Näringsdepartementet). Regeringskansliet ska informeras löpande under arbetets gång.

Regeringen ger samtidigt Lantmäteriet i uppdrag att driva en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen.
Målsättningen med uppdraget är att bidra till en effektivare och mer enhetlig digitaliserad plan- och byggprocess.

I uppdragets genomförande ska Lantmäteriet ta tillvara Boverkets kunskap om plan- och byggprocessen och Naturvårdsverkets kunskap från uppdraget Digitalt först – för smartare miljöinformation samt inhämta synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting, De små kommunernas samverkan och samverka med ett urval av kommuner, landsting och länsstyrelser.
 I genomförandet av uppdraget ska Lantmäteriet också ta hänsyn till det arbete som framkommit inom ramen för samverkansprogrammet Smarta städer, särskilt inom arbetsgruppen för digitaliserad planprocess.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2020. Regeringskansliet ska informeras löpande under arbetets gång.