Nyheter

Ett steg närmare linbanan – nytt avtal tecknas

Det vinnande desingförslaget kallas New Beacons. Bild: Trafikkontoret Göteborg Stad

NCC har fått i uppdrag av trafikkontoret Göteborgs Stad att bidra i arbetet med en genomförandestudie och ta fram ett riktpris för en linbanan mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen i centrala Göteborg.

Projektet är en totalentreprenad i samverkan med trafikkontoret där NCC tilldelats uppdraget för en första fas som kommer pågå i cirka ett år.
Under den första fasen ska en genomförandestudie göras och ett riktpris tas fram för byggnationen. 

Därefter ska ett politiskt investeringsbeslut tas för att gå vidare med den andra fasen, där själva byggnationen sker.
Om ett sådant beslut fattas utökas NCC:s uppdrag till att också bygga stadslinbanan.
Trafikkontoret har budgeterat projektet i sin helhet till cirka 1,1 miljarder SEK.

Linbanans planerade sträckning är 3 000 meter och är tänkt att gå från Järntorget till Wieselgrensplatsen med två mellanstationer vid Lindholmen och Västra Ramberget.
Blir projektet verklighet kommer linbanan att bli den första i Sverige som integreras i den ordinarie kollektivtrafiken och beräknas transportera 2 000 resenärer per riktning och timme, vilket motsvarar en spårvagnslinje i femminuterstrafik. 

– En linbana i Göteborg blir ett viktigt landmärke i regionen och ett spännande projekt att arbeta med. Vi ser nu fram emot att tillsammans med trafikkontoret ta fram ett bra underlag för projektet, säger Nils Bjelm, divisionschef NCC Infrastructure Civil Engineering, i ett pressmeddelande.

– Vi är glada över att ha fått en entreprenör på plats och med det ytterligare linbanekompetens som kommer att tillföra den kunskap som behövs i det skedet projektet är i idag säger Christer Niland, nytillträdd avdelningschef för Stora projekt på trafikkontoret.

Tidplanen har varit att politiska beslut ska kunna fattas under senare delen av 2019 och att en linbana ska kunna vara på plats till 400-årsjubileet 2021, men då upphandlingen försenats kan tidplanen behöva justeras. 

Affären kommer att registreras i affärsområdet NCC Infrastructure efter att ett politiskt investeringsbeslut är fattat.