Nyheter

Ett steg närmare modernisering av byggreglerna

Den nya rapporten.

Boverkets byggregler, BBR, upplevs som svåröverskådliga och omfattande. 
Det visar en ny rapport från Kommittén för modernare byggregler, som samlat in och sammanställt synpunkter på regelverket.
Nu fortsätter kommitténs arbete med ett antal vägval som är viktiga för att modernisera reglerna.

Kommittén för modernare byggregler har under det senaste året träffat 220 professionella tillämpare av byggregelverket och representanter för brukare av bostäder.

Förutom rundabordssamtal med olika organisationer har kommittén besökt 15 kommuner, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Kommittén har även genomfört en Sifo-enkät om byggreglerna, riktad till både professionella aktörer och allmänheten.

– Vi har fått en bra och bred bild av hur BBR upplevs. Det är en samstämmig bild oavsett vilka vi pratat med, säger Kurt Eliasson, utredare för kommittén.

De har sammanställt synpunkterna på byggregelverket i rapporten Vägval för Sveriges nya byggregler. Några slutsatser är att: byggregelverket är svåröverskådligt och omfattande, funktionskrav har brett stöd och att det saknas metoder för att pröva alternativa lösningar jämfört med allmänna råd.

– Många har svårt att särskilja föreskrifter från allmänna råd. I vissa kommuner saknas kompetens att hitta en annan teknisk lösning än det allmänna rådet, och då blir rådet en föreskrift man följer, säger Kurt Eliasson.

Reglerna uppfattas inte som användarvänliga och föreslås paketeras för olika målgrupper. Deltagarna föreslog exempelvis särskilda regler eller en särskild digital ingång för engångsbyggare eller mindre byggprojekt för sig.

Andra synpunkter som framkommit är att det ändras ofta i reglerna och att syftet med reglerna är oklart.

Kritik har under Sverigeturnén förts fram mot att viktiga begrepp i BBR saknar eller har oklara definitioner. Exempel på sådana begrepp är rum, byggnad, sammanbyggd byggnad, våning, våningshöjd respektive antal våningar. Det saknas också en avgränsning mellan vad som definieras som en bostad, bostadshotell och hotell.

Rapporten, som omfattar den del av kommitténs uppdrag som handlar om Boverkets byggregler (BBR) och konstruktionsregler (EKS), pekar kommittén ut ett antal vägval som är viktiga för att modernisera byggregelverket.

Vägvalen har sammanfattats i sex frågor:

  • Vad behövs för att kunna använda funktionskrav?
  • Bör BBR och EKS endast innehålla föreskrifter, inte allmänna råd?
  • Hur kan tillämpningen av Boverkets föreskrifter underlättas?
  • Ska staten reglera vilka krav som är viktigast och ska tillämparna kunna göra avvägningar?
  • Vilka krav är rimliga vid ändringar i befintligt bestånd?
  •  Vad innebär ett modernt och framtidssäkrat regelverk?

I september anordnas en hearing där Kommittén för modernare byggregler bjuder in de som varit med i runda-bordssamtalen att vara med. Då ska de närmare diskutera de frågeställningar som presenteras i rapporten.

– Efter det bestämmer vi hur vi ska gå vidare. Vi kommer att ha ett tätt samarbete med Boverket.

Faktaruta: Några slutsatser från rapporten

Byggregelverket är svåröverskådligt och omfattande.

Funktionskrav har brett stöd.

Föreskrifter i BBR och EKS är otydliga, saknar syfte och i vissa fall motsäger varandra.

Kravnivåerna i BBR och EKS behöver ses över utifrån vad som är rimligt med hänsyn till de boendekostnader som kraven innebär.

Det saknas prioritering från staten mellan krav och möjligheter för tillämpare att göra avvägningar i såväl nybyggnad som befintlig bebyggelse.

BBR:s regler om ändring, ombyggnad, tillbyggnad är otydligt och kostnadsdrivande och förslås regleras separat från nybyggnad.

Allmänna rådens juridiska status är omtvistad och föreslås särskiljas ur BBR till eget dokument.

Det saknas metoder för att pröva alternativa lösningar jämfört med allmänna råd.

Det finns behov av ytterligare vägledning, hänvisningar till standarder samt deras aktualitet ifrågasätts.

Regelverket ställer höga krav på kompetens.

Regelverket inte är anpassat för dagens och morgondagens utmaningar exempelvis i form av behov av olika boendeformer och större hänsyn till hållbarhet och klimatförändringar.

PBL och BBR ändras för ofta.