Nyheter

EU-direktiv om bostadslåneavtal

Genomförandet av det nya EU-direktivet är ett viktigt steg i att säkerställa en väl fungerande bostadslånemarknad i Sverige.

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur ett nytt EU-direktiv om bostadslåneavtal ska genomföras i svensk rätt, skriver Justitiedepartementet och Finansdepartementet i ett gemensamt pressmeddelande.

Ungefär två tredjedelar av Sveriges befolkning bor i eget hus eller i bostadsrätt. Bostadslånet är ofta det största finansiella åtagande man har eftersom flertalet bostadsköp finansieras med lån. Bolånen står för 80 procent av hushållens totala lån, eller omkring 2 300 miljarder kronor (juli 2013).

Bolånekostnader har därmed en stor betydelse för privatekonomin, men även för samhällsekonomin i stort. Det är därför viktigt att den lagstiftning som gäller för bostadslån och för kreditgivning är tydlig och att det finns en god balans mellan konsumenters och kreditgivares intressen.

EU-direktivet innehåller regler om bland annat vilken information som ska lämnas före och efter ingåendet av bostadslåneavtalet. Andra exempel är regler om kreditprövning av konsumenten, den effektiva räntan, tillgång till kreditupplysningar och rätt för konsumenten att under viss tid överväga kreditavtalet.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 mars 2015.