Nyheter

Får böta efter giftutsläpp

Peab Grundläggning måste betala en företagsbot på 50.000 kronor efter att ha släppt ut farliga ämnen i Höje å. Vattnet ska ha blivit grumligt av utsläppen, enligt ett strafföreläggande från åklagarmyndigheten.

Anställda har av oaktsamhet i samband med pålning på fastigheten Myntet 29 i Lunds kommun i dagvattennätet, som bland annat leder ut i Hölje å, släppt ut slambemängt vatten. Genom utsläppet har orsakats att det i mark eller vatten släpps ut ett ämne som typiskt sett eller i det enskilda fallet medför eller kan medföra  en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse, skriver åklagarmyndigheten i Malmö och utfärdar ett strafföreläggande för miljöbrott. 

På grund av angivet brott åläggs Peab Grundläggning att betala företagsbot med 50 000 kronor. Näringsidkaren har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten.