Nyheter

Får ersättning för sprickor i fasaden

En företagare på Gotland ska betala 546 000 kronor i skadestånd till en villaägare efter en felaktigt utförd putsfasad.

Det menar Svea Hovrätt, som ändrar tingsrättens dom.

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och beslutar att en man på Gotland ska ersätta ett par i Visby med 546 000 kronor i en segdragen tvist om ett villabygge år 2008. Rätten anser att mannen är ansvarig för de sprickor som uppkommit i husfasaden, genom att ha utfört arbetet fel.

Företagaren uppförde en villabyggnad under år 2008 på en fastighet strax utanför Visby. Entreprenaden godkändes vid en slutbesiktning den 22 oktober 2008.

Makarna har gjort gällande att felen består i att husets fasad inte har putsats på ett fackmässigt sätt och att putsbruk av undermålig kvalitet har använts. Detta har enligt dem orsakat sprickor och putssläpp i fasaden, som visat sig inom två år från slutbesiktningen.

Företagaren har anfört att sprickorna beror på att makarna målat fasaden med en för ändamålet olämplig färg och gjutit ett betongdäck runt huset.

Hovrätten finner att sprickorna har sådan omfattning och utbredning att de är att anse som en avvikelse från det resultat som makarna kunnat kräva. Hovrätten skriver i sin dom att ”företagaren inte kan anses ha utfört putsningen av fasaden fackmässigt då han placerat armeringsnätet längst in mot isoleringen istället för mitt i putsen och distans- och infästningsbrickorna utanför nätet istället för innanför, vilket föranlett en mer omfattande sprickbildning än vad som annars skulle ha varit fallet”.