Nyheter

”Får för dominant roll”

Bild: David Chipperfield Architects.

Nobel Center får på grund av sin storlek och placering en för dominant roll i stadslandskapet.

Det skriver Länsstyrelsen i ett samrådsyttrande.

Däremot är man positiv till förslaget att utveckla kajstråket och skapa ett nytt grönt offentligt rum i en ”svag länk” i Stockholm.

Länsstyrelsen har inkommit med ett samrådsyttrande gällande Nobel Center. I skrivelsen framför man kritik mot byggnadens höjd. Nobelhuset kommer genom sin utformning och placering att upplevas som en framflyttning av stenstaden på norra sidan av Blasieholmen. ”Byggnaden får på grund av sin storlek, som förstärks av den strängt geometriska grundformen, en dominant roll i stadslandskapet”.

Man menar också att den avskalade arkitekturen utan takavslutning avviker från stenstadens varierade tak- och fasadarkitektur. Effekten på stadssiluetten och intilliggande Nationalmuseum blir särskilt tydlig från vatttenrummen i öster och väster.

Länsstyrelsen anser att detta kan innebära påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården. Om planen antas med nuvarande utformning kan Länsstyrelsen komma att pröva kommunens beslut och upphäva detaljplanen.

Länsstyrelsen är positiv till förslaget att utveckla ett promenadstråk mellan Nybrokajen och Strömkajen, som man idag menar utgör en svag länk i Stockholms system av parker, torg och promenadstråk.

Vad gäller rivningar av äldre hamnbyggnader i Blasieholmshamnen menar man att det medför att helhetsbilden av Stockholms handels- och sjöfartshistoria skadas, men man bedömer inte att dessa åtgärder utgör påtaglig skada på riksintresset.