Nyheter

Får tillstånd för tillfälliga hamnar

Trafikplats Lovö. Foto: Trafikverket.

Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt har gett tillstånd till verksamhet vid tre tillfälliga hamnar samt tillstånd att leda bort grundvatten från tunnlar och schakter i samband med byggandet av Förbifart Stockholm.

Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt har i fem domar gett Trafikverket tillstånd vid miljöprövning av Förbifart Stockholm. Domstolen ger Trafikverket möjlighet att ta tillstånden i anspråk även om domarna överklagas. Beslutet meddelades den 17 december.

Av vägsträckan om 21 km ska 18 km byggas i tunnel. I den mest omfattande domen lämnar mark- och miljödomstolen tillstånd att leda bort grundvatten från tunnlar och schakter. I tillståndet anges krav för att begränsa påverkan på omgivningen.

Mark- och miljödomstolen lämnar också tillstånd till verksamhet vid tre tillfälliga hamnar som ska byggas i Sätra i Stockholms kommun samt på norra och södra Lovö i Ekerö kommun. Trafikverket avser att transportera bort hälften av bergmassorna från tunnelarbetena, cirka 10 miljoner ton, med fartyg via hamnarna. I tillstånden anges krav på hamnverksamheterna, bland annat hur buller ska begränsas.

Slutligen lämnas tillstånd avseende Edeby ekhage på Lovö, som är ett så kallat Natura 2000-område. Tillståndet förenas med ett villkor som begränsar påverkan på grundvattennivån så att detta område inte skadas.