Nyheter

Färre olyckor än i Sverige

Mats Williamsson. Foto: Holger Staffansson.

– Olje- och gruvindustrin i Latinamerika är mycket krävande kunder när det gäller arbetsmiljö och säkerhet, så där har byggbranschen i Sverige en hel del att lära.

Det säger Mats Williamson, vice vd och ansvarig för Skanskas verksamhet i Latinamerika, och hänvisar till att olycksfallsfrekvensen i Latinamerika endast är en tredjedel av den i Sverige.

 

Skanska har haft verksamhet i Latinamerika sedan 1970-talet. Idag finns man i fem länder och fokus ligger på anläggningsbyggnad samt service och drift. Arbetsmiljö- och säkerhet är två viktiga frågor. Att förbättra riskhanteringen och bli mindre beroende av ett fåtal stora kunder är andra utmaningar på denna gigantiska marknad.

Tittar man på olycksstatistiken klarar sig Skanska i Latinamerika klart bäst jämfört med alla andra länder där Skanska är verksamt. Vid en jämförelse med Skanska i Sverige är olycksfallsfrekvensen i Latinamerika endast en tredjedel av den i Sverige. Under de senaste fem åren har Skanska haft en dödsolycka i Latinamerika, den inträffade i Peru.

–  När man är på plats vid våra projekt i exempelvis Brasilien och Chile ser man hur hög standarden är, säger Mats Williamson, vice vd och sedan i november i fjol ansvarig för bland annat Skanskas verksamhet i Latinamerika.

Han nämner två exempel, kraftvärmeverket utanför Rio de Janeiro som Skanska bygger åt Petrobras samt ett projekt i Antofagasta i norra Chile där Skanska anlägger en 160 kilometer lång pipeline mellan havet och gruvan i bergen.

– Den säkerhet och medvetenhet som finns på arbetsmiljöområdet i dessa projekt har vi bara en bråkdel av i Sverige, tillägger han.

En förklaring är att Latinamerika, med sina stora anläggningsprojekt – inte sällan inom gas, olja, och gruvnäringen – är en speciell marknad som kräver ett mycket högt säkerhetsmedvetande på alla nivåer. Dessutom är omsättningen på personal ganska hög.

– Att kunna erbjuda en säker arbetsmiljö och en kvalificerad träning av personalen är en konkurrensfaktor inom olje- och energiindustrin där filosofin skiljer sig från den som gäller i övriga bygg- och anläggningssektorn, säger Neil Moore, ansvarig för Skanskas supportfunktion Global Safety Standard.

Tillsammans med en medarbetare på supportfunktionen besöker han Skanskas olika projekt runt om i världen för att granska hur standarden på arbetsmiljö- och säkerhetsområdet efterlevs i praktiken.

– I byggsektorn har dessvärre arbetsmiljön ofta mycket övrigt att önska, men inom olje- och energisektorn är man mer öppen med att hantera incidenter och olyckor för att kunna dra erfarenheter och utveckla riskmedvetande med ett professionellt rapporterings- och uppföljningssystem, fortsätter Neil Moore.

Skanska är noga med att betona att ambitionen med att erbjuda en säker och hälsosam arbetsplats där arbetsmiljön står i fokus inte bara ska gälla de ”egna” medarbetarna utan också omfatta de över 200 000 personer som arbetar på en Skanska-arbetsplats, inklusive underentreprenörer. Och detta oavsett var i världen man arbetar.

Men hur får man det att fungera, hur efterföljs det, exempelvis i ett land som Brasilien?

–  Skanskas krav och syn på arbetsmiljö och säkerhet är desamma över hela världen. Skanskas Global Safety Standard ska gälla, det är ett ramverk som ger vägledning. Sedan kan sättet det appliceras på i exempelvis Latinamerika anpassas till den lokala organisationen och kulturen. Vår säkerhetsstandard ligger ju utanpå det lagen stipulerar. Kunden sätter i allmänhet standarden, men Skanska har oftast en högre nivå, exempelvis när det handlar om utbildning och träning där vi för det mesta erbjuder fler timmar, säger Neil Moore.

Skanskas historia i Latinamerika går tillbaka till 1970-talet då man ägnade sig åt så kallad projektexport.

– Man reste helt enkelt från Sverige för att bygga vattenkraftverk i Latinamerika och när bygget var klart reste man hem igen. Idag är all personal lokalanställd och verksamheten drivs sedan år 2000 via dotterbolaget Skanska Latin America, baserat i Argentina och med lokalkontor i de olika länderna, berättar Mats Williamson.

Under 2012 erhöll Skanska ett uppdrag att bygga ut en naturgasanläggning i Rio de Janeiro till ett värde av 1.7 miljarder. Det var den största ordern i Latinamerika under 2012. Men trots detta visar affärsområde Latinamerika ett negativt rörelseresultat (- 47 MSEK) med en negativ rörelsemarginal, enligt årsredovisningen för 2013. 

Vad var det som gick fel?

– Vi redovisar inte offentligt, bland annat av hänsyn till våra kunder, hur det har gått på projektnivå. Men generellt sett har marknaden varit svår, vilket bland annat medfört förseningar i arbetet med att omstrukturera verksamheten. Vi har inte varit tillräckligt duktiga på riskhantering. Det kan handla om politiska risker, problem på entreprenörssidan, inflation etcetera. Klart är att vår högsta prioritet när det gäller Latinamerika är att föra tillbaka verksamheten på normal nivå så att vi kan leverera ett positivt resultat, säger Mats Williamson.

Vilka utmaningar och eventuella problem står ni inför?

–  Alla länder i Latinamerika har möjligheter och bekymmer, men de varierar från land till land. När det gäller Brasilien ligger utmaningen i att bli mindre beroende av en kund så att inte alla ägg läggs i samma korg. När en stor kund som Petrobras inte förväntas investera så mycket i år, blir verksamheten lite osäker även om de har ett stort investeringsprogram för 2015. Bland annat behöver hamnkapaciteten i Brasilien byggas ut. Men när det gäller arbetsledning av den här typen av projekt är antalet medarbetare begränsat, vilket vi också måste ta höjd för. Det krävs lång erfarenhet och en hög kompetens att hantera risker. Yrkesarbetare är lite enklare att rekrytera. Skanska är en populär arbetsgivare i Brasilien, säger Mats Williamson.

Text: Pamela Collin

 

FAKTA SKANSKA LATIN AMERIKA

Skanska Latin America omsatte år 2013 8500 miljoner svenska kronor. Det motsvarar 6-7 procent av Skanskas totala omsättning.

Skanska är verksamt i fem länder där Brasilien och Argentina dominerar, följt av Chile, Peru och Colombia.

Skanska har delat in engagemanget i Latinamerika i två huvudgrupper: anläggningsbyggnad samt service och drift (Skanska har inga husbyggnadsprojekt i Latinamerika).

I Argentina står service/driftgruppen för en avgörande del med 85 procent, mot 15 procent för byggdelen.

I Brasilien råder ett rakt motsatt förhållande där majoriteten av affären handlar om att bygga energianläggningar till i huvudsak en kund, nämligen Petrobras.

I Chile står anläggningsbyggnad för hundra procent medan det i Peru motsvarar 30 procent och service/drift utgör hela 70 procent.

I Colombia handlar det bara om service och då av oljefält.