Nyheter

Fasaden avviker från bygglovet

Kontorshuset Eldaren i Uppsala. Foto: Anna Sjöström

En tvist har pågått mellan Uppsala kommun och byggherren Jernhusen avseende bygglovet och den förändrade fasaden för kontorshuset Eldaren.

Nu måste fasaden på den nybyggda fastigheten göras om.

– Det är väldigt olyckligt att det har blivit så här, säger Cecilia Granath, pressansvarig på Jernhusen. 

Eldaren är det nya kontorshuset vid Uppsala resecentrum, mellan Storgatan och Godsmagasinet, där Region Uppsala nyligen har flyttat in.

Byggnaden är färdigställd, men kommunen är inte nöjd med slutresultatet och menar att Jernhusen inte byggt enligt det bygglov som beviljades 2014.

Jernhusen, å andra sidan, menar att ändringarna är marginella och följer det bygglovsbeslut som ursprungligen fattades.

– Vi anser att vi byggt enligt bygglovet. De ändringar vi gjort är marginella om man ser till helheten, och vi har också sökt kompletteringar i bygglovet efter hand. Vi har projekterat dörrar och fönster för att uppfylla hyresgästernas krav på hållbarhet och använt liknande princip som finns på kringliggande byggnader, säger Cecilia Granath.

Under hösten 2015 lämnade Jernhusen in en ansökan om nytt bygglov för ändringar kopplat till byggnadens övre delar. Dessa ändringar godkändes, men kommunen ansåg då att det Jernhusen redan projekterat och beställt gällande fönster, lister och dörrar i bottenvåningen inte stämde överens med det ursprungliga bygglovet.

Nu har Mark- och miljööverdomstolen avgjort tvisten till kommunens fördel. Domstolen fastställer beslutet i Plan- och Byggnadsnämnden i Uppsala från december 2016 att avslå Jernhusen AB:s ansökan om bygglov för nybyggnad av affärs- och kontorshus.

Mark- och miljödomstolen konstaterar att det framgår av ritningarna att byggnaden har en fasadutformning som avviker från tidigare lagakraftvunna bygglov, och finner att byggnaden med dess utformning är bygglovspliktig.

– Marginalerna är väldigt små när det gäller bygglov. Vår inställning från kommunen är att utformningen har ändrats, säger Christian Blomberg, bygglovschef i Uppsala.

Konsekvensen blir att bottenvåningen, som ska innehålla restaurang, måste justeras.

– Vi har haft ett inledande möte med Jernhusen som måste bygga om bottenplan och återställa till ursprungligt bygglov.

Kommunen har tryckt på att Eldarens centrala placering vid Centralstationen och närhet till värdefulla kulturhistoriska miljöer som Godsmagasinet kräver att byggnaden anpassas och att krav måste ställas på detaljer. Detta är något som domstolen tagit fasta på och skriver att ”intresset att kunna styra över bebyggelsens utformning väger särskilt tungt”.

– Det byggs väldigt mycket i Uppsala och från kommunen tycker vi det är viktigt att kunna styra och samordna byggnationen. Vi har höga ambitioner, och när det handlar om en så central plats vill vi kunna ställa höga krav, både på gestaltning och funktion. För oss var det viktigt att vi i och med domen fick bekräftelse på att vi kan påverka, säger Christian Blomberg.

Jernhusen åker nu på att ta fram ett nytt förslag och stå för kostnaderna för det.

– Vi ska ta fram ett nytt tydligt förslag, som vi ska gå igenom med kommunen. Vi vill hitta en bra lösning. Det är olyckligt att det blivit så här. Vi är måna om att ha en bra relation med kommunen, säger Cecilia Granath.