Nyheter

Finansieringen i hamn

Foto: Anna Sjöström.

Naturvårdsveket bidrar med 223 miljoner kronor till saneringen av Oskarshamns hamn. Därmed är finansieringen klar och det omfattande arbetet kan påbörjas till våren.

Naturvårdsverket har beslutat att bidra med 223 miljoner kronor för åren 2016-2019. Därmed bidrar staten med nära 400 miljoner till arbetet som kostar totalt cirka 500 miljoner kronor. Det är det hittills största efterbehandlingsprojektet med statligt bidrag.
Naturvårdsverket menar att det finns starka skäl att ge bidrag eftersom saneringen minskar läckaget av farliga ämnen till Östersjön.

Bidraget ges till Länsstyrelsen i Kalmar län som vidareförmedlar det till Oskarshamns kommun som genomför saneringen.

– Naturvårdsverkets bidrag har säkrat finansieringen och just nu håller vi på med upphandlingen som omfattar muddring, avvattning, transport och deponering, säger Rolf Persson, kommunens beställarombud för saneringsprojektet.

Upphandlingen beräknas bli klar under hösten.

– Vi hoppas kunna börja muddra till våren eller sommaren och sen behövs det tre säsonger av muddring innan det är klart, säger Rolf Persson.

Planen var från början att komma igång med arbetet den här hösten, men det försenades eftersom tillståndet för ”muddring av Oskarshamns hamnbassäng samt nyttiggörande av sediment för att skapa nya ytor för hamnens verksamhet” överklagades av boende i närheten.
Ärendet gick så långt som till Högsta domstolen, men i december 2013 meddelade de att de inte lämnade prövningstillstånd.
Kopparverk och batteritillverkning har släppt ut föroreningar i hamnen från mitten av 1800-talet.

I hamnbassängens bottensediment finns bland annat cirka 70 gram dioxin och varje år sprids 800 mg av den farliga föroreningen ut i Östersjön.
I bassängen finns också uppskattningsvis 160 ton bly, 3 ton kadmium, 570 ton zink, 28 ton arsenik, 250 ton koppar, 10 ton nickel, 3 ton kadmium och 500 kg kvicksilver. Här finns också cirka 20 kg PCB och cirka 100 kg TBT.

Totalt ska över 500 000 kubikmeter muddras och kostnaden hamnar på cirka 510 miljoner kronor.85 procent av summan är finansierat av staten. Utöver det tar Oskarshamns kommun på sig ett frivilligt ansvar på 5 procent och batterifabriken Saft Ab bekostar de sista 10 procenten.
123 000 kubikmeter av de värst förorenade muddermassorna ska deponeras vid en avfallsanläggning i utkanten av Oskarshamn. Resten av sedimenten ska vallas in i en konstgjord ö, kallad Grimskallen, som anläggs i hamnen och blir till ytor som hamnen kan utnyttja.

Fakta Hamnsaneringen

Totalt har projektet en budget på 510 miljoner kronor.
Projekts förberedande och administrativa kostnader, exempelvis utredningar, provtagningar, projektledning, tillståndsansökan och projektering uppgår till cirka 100 miljoner kronor.
Kostnader för iordningställande av deponiytor i Storskogen beräknas kosta cirka 90 miljoner.
För den kommande muddringen och hanteringen av muddermassor samt transport till och deponering på Storskogen finns cirka 300 miljoner kronor budgeterat.
Resterande 20 miljoner kronor ska användas för sluttäckning av deponin i Storskogen.

Källa: Oskarshamns kommun