Nyheter

”Fler politiska insatser behövs”

Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Heidelbergcement, Norra Europa. Foto: Cementa
Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Gårdagens besked var ett steg i rätt riktning, men Cementas hållbarhetschef Karin Comstedt Webb förväntar sig mer av politikerna. 
– Det kommer att behövas ytterligare insatser, säger hon till Byggvärlden.

Under tisdagseftermiddagen kom det för byggbranschen så förlösande beskedet om att regeringen förlänger Cementas tillstånd för cementtillverkning i Slite på Gotland. Men tidsramen är för kort och frågan om hur svensk cementförsörjning skall tryggas från sommaren är inte löst, säger Karin Comstedt Webb.

– Givet där vi står nu efter Mark- och miljööverdomstolens beslut så kommer en domstolsprocess för att avgöra den långsiktiga frågan att ta åtminstone tre år. Det behövs fler politiska insatser.

Vad är det för politiska insatser ni vill se?
– Det finns förutsättningar för att göra ytterligare justeringar i svensk miljölagstiftning som handlar om att mer processuellt möjliggöra så att regeringen kan tillåta en begränsad verksamhet under en begränsad tid, som ett par år. Detta skulle inte stå i konflikt mot andra rättsliga regler eller äventyra god miljöhänsyn.

 Hur kommer ni att jobba med frågan nu framöver?
– Vi jobbar intensivt och kommer fortsätta titta på möjliga överbryggande industriella lösningar om frågan inte är löst inom åtta månader. Men vi för också ständig dialog med beslutsfattarna om att ta nästa politiska steg för att inte hamna i liknande situation igen om åtta månader.

Sommaren 2020 beviljade Mark och miljödomstolen Cementas ansökan om att fortsätta bryta kalksten på Gotland. Efter överklagan från bland andra Länsstyrelsen, Naturvårdsverket samt enskilda personer fattade Mark och miljööverdomstolen den sjätte juli beslutet att avvisa tillståndet, bland annat hävdade man att det saknades tillräckligt underlag för att bedöma miljökonsekvenserna av verksamheten. Något som fortfarande förvånar Karin Comstedt Webb.

– Överdomstolen preciserar inte skälen till vad det är som brister, det gör heller inte remissinstanserna. Efter Mark- och miljödomstolens beviljande 2020 har det inte kommit några som helst signaler från domstolen om brister, förrän beslutet kom sjätte juli. Detta är domstolen skyldiga att påtala tidigare. Och i domen hänvisar de egentligen bara i sju sidor till Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens yttranden medan Mark och miljödomstolens dom var ett gediget material på över 200 sidor.

Hon säger att bakom tillståndsansökan ligger minst 50 000 arbetade timmar och att Slite är ett av Sveriges mest välundersökta områden när det gäller vatten och natur.

– Det kan mycket väl bli så att vi får ansöka igen och det är klart att vi tänker på hur den kan utformas då. Problemet är att överdomstolen inte har preciserat vad den anser vara brister i ansökan. Det tillsammans med den i tid mycket utdragna hanteringen samt att domstolen inte såg till att ha rätt teknisk kompetens är några av de grundläggande skälen till vår överklagan till Högsta domstolen.

Enligt Högsta domstolen kommer man ”inom några veckor” att ge besked huruvida man väljer att pröva ärendet.

– Vi tycker det finns goda skäl att ta om den här prövningen, det finns flera frågor som behöver redas ut om hur överdomstolen har hanterat ärendet.

Vad händer om de inte väljer att pröva ärendet?
– Långsiktigt så är alternativet att börja om med en ny ansökan i första instans. Men det är tidskrävande och det skapar otrygghet för de stora bygg- och infrastrukturinvesteringar som pågår. Och inte minst för vår stora klimatsatsning som vi planerar på Gotland. Den satsningen är beroende av långsiktighet.

Hur tror du att situationen ser ut om åtta månader?
– Det måste komma fortsatta politiska initiativ eftersom en alternativ och hållbar cementförsörjning inte kommer att vara tryggad om åtta månader. Det vore olyckligt om vi i Sverige blir helt importberoende av ett av de viktigaste basmaterialen vi har i ekonomin. Det finns knappt något land som är i den situationen.

Samtidigt pågår en förstudie för Cementas stora satsning på världens första klimatneutrala cementfabrik som är tänkt att stå klar 2030.
– Vi fortsätter med det arbetet, men det är klart att det är bekymmersamt när den här processen utvecklats på detta sätt då det riskerar att bromsa upp den brådskande klimatomställning som vi behöver lyckas med i cementindustrin och byggnäringen.

Verksamheten i Slite har i dag 230 anställda och ytterligare cirka 200 är direkt berörda av verksamheten. Cementa ingår i tyska HeidelbergCement-koncernen, en av världens största producenter av bland annat cement och betong.