Nyheter

Flerbostadshus på väg mot rekordnivåer

Svensk byggindustri går starkt. Statistiken nedan är från Sveriges Byggindustrier. Foto: Susanne Bengtsson.

Svensk byggindustri går starkt. Flerbostadshusbyggande är uppe i nivå med miljonprogrammets dagar. Bostadsinvesteringarna stiger kraftigt sett till hela prognosperioden 2016-2017. Även lokal- och anläggningsinvesteringarna ökar. 

Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

Sverige har en stark byggkonjunktur trots en allt svagare omvärld med politisk osäkerhet där Brexit och valet i USA nästa år är osäkerhetsfaktorer. Sammantaget påbörjades 46.900 nya bostäder förra året och antalet bedöms i år öka med över 20 procent till 61.000. Bygginvesteringarna totalt sett ökar med 9 procent i år tack vare en stark utveckling av nybyggnadsinvesteringar i bostäder. 

– Det går bra för vår bransch som är inne i en extrem högkonjunktur. Det råder stor optimism i byggbranschen, orderingångarna är bra och anställningsplaner positiva. När det gäller byggandet av flerbostadshus är vi uppe i nivåer som motsvarar 70-talets rekordår, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Men enligt Sveriges Byggindustriers konjunkturrapport kommer en dämpning att synas i svensk ekonomi redan nästa år.

Ekonomin fortsätter att hanka sig fram under 2017, vilket påverkar Sveriges utrikeshandel negativt. Detta gör att vår BNP-utveckling bromsar in när även de senaste årens starka motor, hushållen, tappar fart. I linje med detta toppar bostadsbyggandet i år, men blir trots allt den främsta tillväxtmotorn för byggindustrin även nästa år.

– För byggindustrin ser vi en fortsatt bred uppgång som även i år drivs av starkt ökande bostadsinvesteringar. Nästa år kommer en något svagare efterfrågan på ägda bostäder att dämpa bostadsbyggandet lite grann. Däremot kommer det att vara fortsatt hög aktivitet på vägbyggandet och regeringen har också budgeterat för en anslagsökning på 25 procent 2017.

Uppgången i byggandet är relativt väl utspridd över landet. Alla län uppvisar i varierande grad en positiv investeringstillväxt under prognosperioden 2016-2017. Den kraftigaste uppgången noteras i Östergötlands, Örebro och Uppsala län under prognosperioden.

– Det är bostadsbyggandet som fäller avgörandet rörande vilka län som utvecklas starkt respektive något svagare. Av våra storstadsregioner är det Stockholm och Göteborg som går väldigt bra. De har en fördel av att de flesta stora infrastrukturprojekt som just nu byggs i Sverige, byggs just i dessa två regioner, avslutar Johan Deremar. 

I Stockholms län finns över en tredjedel av hela landets byggmarknad och det är framför allt bostadsbyggandet som håller uppe den höga investeringsnivån. Investeringarna i bostadsbyggandet beräknas öka under 2016 med 17 procent jämfört med föregående år enligt BI:s prognos.

– Stark konjunktur liksom politisk vilja i regionen gör att bostadsbyggande skjuter i höjden. Det som främst hotar den positiva utveckling och ambitionen att bygga är kompetensförsörjningen. Vi kan se att våra medlemsföretag har svårt att rekrytera platschefer och produktionsledande personal, säger Elisabeth Martin, vd Stockholms Byggmästareförening, i ett pressmeddelande.

 

 

Bygginvesteringarnas utveckling  

   
Investeringsvolym samt årlig procentuell volymförändring    
         
  Mdkr Utfall Prognos  
Sektor 2015 2015 2016 2017
Bostäder 187,4 16 15 6
Lokaler 136,9 2 5 1
Anläggningar 84,2 4 3 1
Summa bygginvesteringar 408,5 8 9 3