Nyheter

Förändrade renoveringsbeteenden hos hushållen under pandemin

Foto: Getty Images

Prognoscentret har undersökt om de svenska hushållen har ändrat sina beteendemönster när det kommer till renoveringar i hemmet och inköp av byggvaror till följd av coronapandemin. Resultaten är tydliga – svenskarna renoverar i större utsträckning, utför en större del av arbetet själva och handlar mer online jämfört med innan pandemin.

 Vi vet från nationalekonomiska studier att människor tenderar att göra färre stora investeringar i osäkra tider, som t.ex. under en ekonomisk kris. I den situationen vi befinner oss i nu, där coronapandemin gjort djupa avtryck i ekonomin både globalt och i Sverige, kan vi alltså tänka oss att renoveringstakten gått ner. När det gäller proffsmarknaden, dvs renoveringar beställda av t.ex. fastighetsägare stämmer antagandet. När vi tittar på de svenska hushållen visar dock resultaten av vår undersökning något helt annat. Svenskarna har under april och maj månad detta år renoverat mer jämfört med vad vi gjorde under samma period förra året.

Mer tid och pengar till renovering

Sannolikt har hushållen haft mer tid till upprustning än tidigare då många jobbat hemifrån (eller varit permitterade) och lagt mindre tid på sociala aktiviteter. Minskat resande kan också ha motiverat svenskarna att göra det extra trevligt i hemmet inför sommaren, något som visar sig i statistiken då altanbyggnation är den kategori som ökat mest. Statliga stöd som hållit uppe inkomsterna tillsammans med minskad konsumtion verkar tillsammans ha stärkt renoveringsmarknaden.

Vi kan också se att fler har valt att själva göra en del av renoveringsarbetet. Detta är inte förvånande då en av anledningarna till att renoveringarna ökat tros vara att hushållen har tid över. Vad som kanske är något förvånande är att hantverkare anlitades i lika stor (eller möjligtvis något större) utsträckning under våren jämfört med före pandemin. Ur smittskyddssynpunkt kan man tänka sig att andelen som använt sig av hantverkare skulle minskat, men så är alltså inte fallet.

Vi kan också se att fler har valt att renovera på grund av slitage under pandemin. När mer tid spenderas i hemmet är det möjligt att man passar på att fixa till slitage som man vanligtvis skulle bortse från eller inte ens lägga märke till.

Allt fler köp sker online

Den rådande coronapandemin har förändrat många delar av vårt samhälle och påverkat vårt beteende – inte bara i form av social distansering, utan även när det kommer till vad och hur vi handlar. Att många väljer att handla online istället för i butik är ingen nyhet, men hur påverkas byggvaror där konsumenten traditionellt föredrar att besöka en butik för att få proffshjälp?

Våra resultat visar att online-köpen har ökat även för byggvaror. Innan pandemin gjordes 14 procent av alla köp av byggvaror online, men andelen steg till 21 procent under våren 2020. Utvecklingen är ännu tydligare när vi utesluter vitvaror. Redan innan Corona gjordes ungefär var fjärde köp av vitvaror online och andelen har inte förändrats under våren. För övriga byggvaruinköp har andelen online-köp legat på avsevärt lägre nivå, runt 10 procent. Under våren fördubblades dock denna andel så att var femte köp gjordes online.

Pandemin har även påverkat hur svensken söker information om byggvaror. Butiker har minskat i betydelse som informationskälla och istället har rekommendationer från bekanta och information från tidningar blivit viktigare.

Det är tydligt att coronapandemin har påverkat de svenska hushållens renoverings- och konsumentbeteenden, men det är inte lika tydligt om dessa förändringar kommer att finnas kvar efter att pandemin är över. Det skulle mycket väl kunna vara så att allt går tillbaka till business as usual efter pandemin, men samtidigt kan den rådande situationen ha snabbat på en omställning som ändå skulle ha kommit för byggvaruhandeln, med mindre handel i fysiska butiker till fördel för e-handel.

Sara Snöbohm

Analytiker
Prognoscentret