Nyheter

Förbifart Stockholm försenas fyra år

Pågående tunnelarbete. Fotograf:Mikael Ullén

 E4 Förbifart Stockholm försenas med fyra år. Samtidigt ökar kostnaderna med tio procent, vilket motsvarar 3,3 miljarder.

Förseningen kopplas främst till hävningen av ett kontrakt med en entreprenör, mer omfattande arbeten med driftsättningen av den nya anläggningen samt en komplicerad framdrift under Mälaren.

– Att behöva häva ett kontrakt är alltid en form av misslyckande, säger Trafikverkets projektchef Johan Brantmark.    

Cirka fyra år in i byggskedet får Förbifart Stockholm en ny tid- och kostnadsplan. Orsaken är flera händelser som har inträffat sedan byggstart.

– Snart fyra år in i byggskedet har ett antal risker fallit ut och nya kunskaper har tillkommit i takt med framdriften. Det gör att Trafikverket idag bedömer en byggtid på tio år som alltför optimistisk, säger projektchef Johan Brantmark.

Under året har Trafikverket arbetat med en ny tid- och kostnadsanalys för projektet, som nu är klar. Analysen visar på en ökad kostnad på cirka 10 procent, vilket motsvarar 3,3 miljarder kronor. Det innebär att kostnaderna i nationell plan ökar från 34,4 till 37,7 miljarder kronor.

Vad gäller tidplanen är bedömningen i dag att hela den nya sträckningen av E4 Förbifart Stockholm kan öppnas för trafik 2030, istället för 2026.

– De främsta orsakerna till att projektet får en förlängd byggtid och en ökad kostnad är de geologiska förutsättningarna i vissa avgränsade avsnitt i berget vi spränger i, samt hävningen av kontraktet och arbetet med tunnlarna på Lovö. Två av åren härrör till hävningen av kontraktet och två år till den nya värderingen av de framtida arbetena.

I mars i år meddelade Trafikverket att man beslutat att häva kontraktet med LSAB, Lovön samverkan AB, ett konsortium där italienska Vianini och CMC ingått. 
– Grunden för hävning är kontraktsbrott avseende framförallt arbetsmiljö. LSAB brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet och leveranserna uppfyller inte kontraktets kvalitetskrav, sa Johan Brantmark till Byggvärlden i våras.

I samband med hävningarna av två kontrakt försattes LSAB i konkurs. Trafikverket har efter det delgivits en stämningsansökan från det italienska bolaget Vianini Lavori S.p.A. med ett yrkande om bland annat 80 miljoner euro i skadestånd.  

I maj upphandlade Trafikverket en ny tillfällig entreprenör, Veidekke Anläggning Öst, ute på Lovö. Uppdraget innebar att utföra så kallade skyddsarbeten ovan och under jord på Lovöns tunnelentreprenader för att kunna lämna över en fungerande, säker och väl underhållen arbetsplats till entreprenören som ska bygga färdigt projektet.

Bland annat har Veidekke fått kvalitetssäkra förstärkningsarbetena efter den tidigare entreprenören.

– Enligt våra egna undersökningar och vår kvalitetskontroll krävdes kompletterande bergförstärkning för att tunneln ska vara beständig och stabil i de 120 år som den är dimensionerad för. Vi har fått byta ut ett stort antal bultar, men antalet vill jag inte gå in på, säger Johan Brantmark. 

En ny entreprenör väntas vara på plats i delprojektet efter årsskiftet.

– Vi hade anbudsdag den 25 oktober och nu pågår anbudsutvärdering. 

Ett annat område som visat sig vara omfattande och tidskrävande är driftsättningen av den nya anläggningen. Den energiförbrukning och elkraftsutrustning som kommer att behövas för att hålla i gång anläggningen motsvarar en mindre kommun. En säker högteknologisk anläggning kräver tid att testas. Även framdriften under Mälaren kommer ta längre tid än vad de första analyserna visat.

– Vi ser i den nya analysen att installationen och testningen av den nya anläggningen kommer att ta längre tid och kosta mer än först beräknat. Vi tar höjd för detta i den nya tidplanen. Det kommer också att ta mer tid att gå under Mälaren, säger Johan Brantmark.

Ser ni det som ett misslyckande att projektet blir försenat och att kostnaderna ökar?

– Vår uppgift är att hela tiden utvärdera var vi befinner oss idag, vad projektet kostar och när vi kan öppna. En del av förklaringen till förseningen ligger i att vi behövde häva ett kontrakt. När man hamnar i en sådan situation är det alltid en form av misslyckande, men är svårt att säga vad vi skulle ha gjort istället.

Arbetet med Förbifart Stockholm fortsätter som planerat med den finansiering som finns i Nationell plan. Nu har Trafikverket aviserat de nya förutsättningarna för regeringen och dialogen i frågan behöver fortsätta i syfte att säkra hur den långsiktiga finansieringen ska hanteras. 

Under hösten har framdriften av projektet pågått längs hela sträckan och Trafikverket har sprängt cirka 800 meter tunnel per månad. E4 Förbifart Stockholm är ett komplext bygge som ska bli en av världens längsta sexfiliga motorvägstunnlar.