Nyheter

Förkortad tid för överklaganden

Beslut om detaljplaner ska överklagas direkt till mark- och miljödomstolen – i stället för att först överklagas till länsstyrelsen, föreslår en utredning.

Det skulle kunna korta handläggningstiden med i genomsnitt 4,5 månader. 

I maj förra året gav regeringen i uppdrag åt utredaren Susanne Bagge att se över hur överklagandeprocessen kunde förenklas.

Nu har hon lämnat sitt betänkande Effektiv och rättssäker PBL-överprövning till regeringen.

Utredningen föreslår att beslut om detaljplaner ska överklagas direkt till Mark- och miljödomstolen i stället för att som i dag först överklagas till länsstyrelsen. På så sätt kan tiden det tar för en detaljplan, som överklagas mer än en instans, att vinna laga kraft förkortas med i genomsnitt 4,5 månader.

Utredningen föreslår också att prövningen av överklagade bygglovsbeslut koncentreras till tolv länsstyrelser. Enligt betänkandet skulle det leda till en effektivare handläggning med en tidsvinst på en månad. Länsstyrelsernas handläggningstid uppskattas bli tre månader i genomsnitt.

I dag avgör de 21 länsstyrelserna tillsammans runt 3 200 överklagande beslut om bygglov per år.

– Förslaget ger minskad sårbarhet och ökade möjligheter till samordning vid länsstyrelserna, säger Susanne Bagge i ett pressmeddelande.

Regeringen hade även gett utredaren i uppdrag att undersöka möjligheten att ändra bestämmelserna om vem som har rätt att överklaga ett beslut om bygglov. Hon skulle även se över alternativet att införa en avgift för överklaganden, men några sådana förändringar föreslås inte i betänkandet.