Nyheter

Förslag på förenklade bullerregler

Bristande regler och samordning fördröjer om komplicerar bostadsbyggandet i bullerutsatta miljöer. Idag presenteras regeringens bullersamordningsutredning.

Ett stort antal kommuner har brist på bostäder och alltfler människor söker sig till städer och tätorter. Men vid en fortsatt förtätning blir det allt svårare att hitta områden som är lämpliga för bostadsbyggande. Då blir även bullerutsatta miljöer intressanta.

Regeringens utredare Anders Lillienau överlämnar idag sitt delbetänkande ” Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57)” till bostadsminister Stefan Attefall.

”Den bristande samordningen är olycklig eftersom buller är en fråga som kräver god kunskap och samsyn mellan arkitekter, planerare, miljömyndigheter och andra berörda”, skriver Anders Lillienau idag i en debattartikel på SvD: Brännpunkt, där han också presenterar utredningens förslag till åtgärder.

För att komma till rätta med bristerna föreslår utredningen ett nytt regelverk. Förslaget innebär att

• Byggreglerna samordnas med miljöreglerna i fråga om nya bostäder i bullerutsatta miljöer.

• Fler bostäder kan byggas nära väg- och spårtrafik.

• Fler student- och ungdomslägenheter kan byggas.

• Kommunerna får ökade möjligheter att förtäta städer och tätorter.

I förslaget anges de bullernivåer som godtas i framtida bostadsmiljöer, och en nyhet är att nuvarande riktvärden för buller införs i lagstiftningen. Riktvärdena utomhus innebär 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå för väg- och spårtrafik. Förslaget innebär att undantag får göras om ljudnivån är högst 65 dBA vid fasad mot väg eller järnväg.

 

Susanne Bengtsson
[email protected]