Nyheter

Förslag på sänkta byggkrav

Sänkta krav ska ge fler asylboenden. Foto: Susanne Bengtsson.

Det ökade antalet asylsökanden till Sverige har resulterat i förslag på ändringar i plan- och byggförordningen. Syftet är att underlätta för kommunerna att ordna bostäder åt flyktingarna.

En förändring är att ett anläggningsboende inte nödvändigtvis behöver vara försett med hiss.

Det krävs åtgärder för att snabbt kunna ordna boende för det stora antal asylsökande som har kommit till Sverige på senare tid. Bara i september 2015 sökte cirka 7 000 personer asyl varje vecka. Mängden medför att den befintliga kapaciteten i Migrationsverkets anläggningsboenden inte räcker till.

Det nuvarande plan- och byggregelverket är i vissa avseenden mindre väl utformat i förhållande till behovet av att snabbt kunna öka kapaciteten av anläggningsboenden, i synnerhet när det är frågan om anläggningsboenden som kan förväntas användas för detta ändamål under en begränsad tid.

Regeringen har därför tillsatt en snabbutredning där en arbetsgrupp ska se över regelverket. Förslaget är ute på remiss, och förslaget väntas träda i kraft redan i december 2015. Arbetsgruppen anser inte att det behövs några övergångsbestämmelser.

Förslaget går ut på att kommunerna ska kunna utnyttja befintliga byggnader som tillfälligt anläggningsboende, även om dessa inte nödvändigtvis i alla delar svarar mot de höga krav som plan- och bygglagen ställer på byggnader som är avsedda att användas som bostäder under lång tid.

Bland annat vill man göra avsteg från kravet på hiss. De tekniska egenskapskraven på energihushållning och hushållning med vatten och avfall bör inte heller gälla ett tillfälligt anläggningsboende. Reglerna på brandskydd kommer däremot inte att ändras.

– Inget av detta ska göra att det blir farligt, eller på något sätt tumma på säkerheten. Inga sådana undantag görs, säger bostadsminister Mehmet Kaplan (MP), till SVT Nyheter.

Det ska även gå att göra avsteg från utformningskraven enligt plan- och bygglagen, det vill säga att en byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål, att den ska ha en god form-, färg- och materialverkan, och att byggnaden ska vara tillgänglig.

Den lägre kravnivån kommer att göra det lättare för företag att etablera tillfälliga anläggningsboenden. En större flexibilitet i regelverket gör att kommunerna i större utsträckning själva får avgöra vad som är lämpligt eller olämpligt som flyktingboende. Tolkningarna kan därmed komma att skilja mellan kommuner.  

– Kommunerna ska få lite rymligare ramar, så att de kan se bäst vad som passar i det läget, säger Mehmet Kaplan.