Nyheter

Förslaget om större attefallshus lämnas till Riksdagen

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet
 Regeringen går vidare med förslaget om att utöka den tillåtna byggnadsarean från 25 till 30 kvadratmeter för komplementbostadshus, det vill säga bostadshus som får byggas utan krav på bygglov i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Det krävs inte bygglov för att i direkt anslutning till ett en- eller tvåbostadshus uppföra en komplementbyggnad på högst 25 kvadratmeter sedan 2014. En sådan byggnad kan även innehålla en permanent bostad och kallas då komplementbostadshus. För att skapa förutsättningar för fler och bättre sådana bostäder föreslår regeringen nu att den tillåtna byggnadsarean ökas till 30 kvm.

I propositionen som nu överlämnats till riksdagen föreslås lagändringen träda i kraft den 1 mars 2020. 

– Med förslaget kommer det redan i vår bli lättare att bygga bra bostäder. Vårt syfte är att det ska skapa nya bostäder i hela landet, till exempel för studenter och unga, säger bostadsminister Per Bolund.

Dagens begränsning på 25 kvadratmeter innebär i praktiken en invändig boarea på omkring 22 kvadratmeter. Detta gör att bostaden i princip endast kan utformas på ett sätt, där ett rum används som badrum och ett rum för övriga bostadsfunktioner. En utökning till 30 kvadratmeter innebär att boarean istället blir cirka 27 kvadratmeter. Detta innebär en bättre boendekvalitet, fler möjligheter att utforma och möblera sin bostad, och att alla grundläggande funktioner ryms inom byggnaden. 

I propositionen aviseras även att regeringen avser att se över regleringen om bygglov m.m. i ett större sammanhang, bland annat för att komma till rätta med de brister som finns i regelverket gällande rätten till domstolsprövning. 

Inga ändringar i sak har gjorts jämfört med det förslag som lämnades i lagrådsremissen som överlämnades i augusti.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.