Nyheter

Försvaret vill krympa Tellus Tower

Tellus Tower – som det var tänkt. Illustration: SSM Fastigheter

Tellus Tower kan störa Försvarsmaktens tekniska system och därför vill nu försvaret att byggnadens höjd sänks med cirka 200 meter, till max 45 meter.
Ändras inte planförslaget kan länsstyrelsen i Stockholm upphäva beslutet.

Det som skulle bli Europas högsta bostadshus, Tellus Tower vid Telefonplan i Stockholm, med sina 75 våningar och 237 meter riskerar nu att bli något helt annat.  
Försvarsmakten har nämligen en erinran mot planförslaget.

Enligt en genomförd teknisk analys kommer den höga byggnaden i området att medföra stora störningar på de tekniska systemen. Det föreligger därför en uppenbar risk för att byggnationen enligt förslaget skulle innebära påtaglig skada på riksintresset och för totalförsvarets militära del.

Försvarsmakten anser att alla föreslagna byggrätter inom planområdet måste förses med en höjdbestämmelse på plankartan som reglerar en totalhöjd över mark på max 45 meter.
Platsen berörs av försvarssekretess på grund av tekniska anläggningar som utgör riksintresse.

Om inte Stockholms stad tillgodoser försvarets önskemål och omarbetar planförslaget och begränsar hushöjden kan länsstyrelsen i Stockholm överpröva och upphäva beslutet.
Mattias Roos, vd på SSM Fastigheter som utvecklar Tellus Tower, har valt att inte kommentera det situation som nu uppstått.