Nyheter

Försvarsmakten stoppar bygget

När Taggen Vindpark AB sökte nytt tillstånd för vindkraftsparken sa Försvarsmakten nej. (Fotot visar ett annat projekt.) Foto: Getty Images

Efter att ha arbetat med projketet i mer än tio är har nu Vattenfall och delägaren Wallenstam beslutat att avbryta vindkraftsprojektet Taggen.
Orsaken är att Försvarsmakten stoppar projektet eftersom det riskerar att ”påtagligt skada riksintresset för totalförsvarets militära del”.

Syftet med Taggen var att bygga en stor vindkraftspark i Hanöbukten cirka tolv kilometer utanför Sölvesborg i Blekinge.
Turerna kring projektet har varit många, med bland annat ett överklagat miljötillstånd som 2012 var ända upp i Högsta domstolen, som dock avvisade överklagan från privatpersonerna och föreningarna som stod bakom.

Vattenfall och delägaren Wallenstam, i det gemensamma bolaget Taggen Vindpark AB, har nu beslutat att avbryta vidare utveckling av projektet Taggen.Anledningen är att Försvarsmakten sagt nej till projektet.
– Det är givetvis beklagligt att vi nu tvingas lägga ned ett stort projekt för förnybar energi som vi tillsammans med Wallenstam har utvecklat i över 10 år. Nu får vi fokusera på att ta lärdomarna från Taggen vidare in i nästa havsbaserade projekt, säger Mattias Sjöberg, styrelseordförande i Taggen Vindpark AB.

Miljötillståndet fick företaget alltså redan 2012, men på grund av den tekniska utvecklingen och tillhörande kostnadssänkningar inom havsbaserad vindkraft ville de göra ändringar i tillståndet för att bygga högre, men färre, vindkraftverk.

Taggens vindkraftsprojekt i Hanöbukten var ursprungligen planerat att ligga i både Sölvesborg och Kristianstads kommun. Den planerade effekten var 300 MW, motsvarande produktion av förnybar el till drygt 200 000 hushåll, fördelat på 83 turbiner med en maximal höjd på 170 meter. Den nya ansökan gällde samma effekt och produktion men med maximalt 40 turbiner med maximal höjd 220 meter, placerade enbart i Sölvesborg kommun.

När den nya tillståndsansökan gick på remiss svarade Försvarsmakten nej, inte bara till ändringsansökan, utan till hela projektet.

Anledningen var skjutfältet Ravlunda, beläget cirka 25 kilometer inåt land från Taggens utvecklingsområde.
Försvarsmakten gör bedömningen att hela projektet, såväl det tidigare området som det reviderade området, riskerar att påtagligt skada riksintresset för totalförsvarets militära del, Ravlunda skjutfält.

Försvarsmaktens kommunikationsavdelning ger följande kommentar:
Riksintressets värde består i fältets funktion för övning av Försvarsmaktens huvuduppgift väpnad strid. På Ravlunda skjutfält kan olika övningsmoment genomföras med skarp ammunition från flera skjutområden samtidigt med riskområdena belägna inom fältens egna gränser eller inom allmänt vattenområde. Ravlunda skjutfält har också kapacitet för samövning med flygförband och sådana övningar kan enbart genomföras på särskilt anordnad mark som fritt kan disponeras av Försvarsmakten. Ravlunda skjutfält är ett av få skjutfält i landet med möjlighet till stora riskområden inom allmänt vattenområde. Det är väsentligt att dessa funktioner skyddas och bibehålls.  Uppförande av vindkraftparken Taggen skulle därför innebära stora inskränkningar i Försvarsmaktens möjligheter till produktion av krigsförband. Myndighetens möjligheter att utbilda och samträna mekaniserade insatsförband med skarp ammunition skulle kraftigt begränsas.