Nyheter

Förtätning på gott och ont

Eva Hägglund och Emma Bonnevier var två av talarna på konferensen. Foto: Anna Sjöström

Kommunerna har en central roll i arbetet att skapa hållbara stadsmiljöer och i arbetet att förtäta städer.
– Det finns många fördelar med förtätning, men också stort utmaningar, säger Eva Hägglund, moderator på SKL: s konferens om förtätning.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, arrangerade en heldagskonferens med temat Förtätning av städer. Fokus låg på frågor och områden som kommunerna kan råda över.
Fördelar med förtätning som lyftes fram var att infrastrukturen kan användas mera effektivt, att det bildas nya mötesplatser och att det möjliggör kluster för utbildning och innovation.
Nackdelar kan vara problem med luft och buller, stress, trängsel och minskade grönytor.

Genom samtal och intervjuer med kommunala chefer, experter och nyckelaktörer har SKL listat några av de utmaningar som kommunerna måste hantera när de förtätar.
Utmaningarna rör bland annat att samordna bebyggelse och trafik och byggandet av nya bostäder och att ta hand om de gamla.

– Det är mycket angeläget att det byggs nytt och att det byggs i attraktiva områden där folk vill bo. En viktig fråga är hur vi frigör mark i centrala lägen. För kommuner är det en stor utmaning att se till att samhällservicen byggs ut i samma takt om bostäderna, säger Ann-Sofie Eriksson, sektionschef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL.

SKL har också tagit fram en lista med 16 fokusområden, exempelvis:
Regionala avtal mellan stat, kommun och byggherrar kring stadsutveckling, bostäder och infrastruktur.
Bostadsförsörjning.
Planering av anläggningsboende och bostäder för asyl- och flyktingboende.
Subventionerat bosparande för unga.

Att utmana bilnormen är en annan utmaning vid förtätning av städer.
– Bilen har en dominerande roll och vi har byggt så att resor med bil gynnas. Men nu är frågan hur vi ska utmana bilresandet, inte om vi ska göra det, säger Emma Bonnevier, som jobbar med tillväxt och samhällsbyggnad på SKL.
Det finns flera faktorer som borde göra det relativt enkelt att bryta normen, menar hon.
Exempelvis att många redan går eller cyklar som en del av en längre resa och att 4 miljoner svenskar cyklar regelbundet.
– För att öka promenerandet och cyklandet behöver vi exempelvis sätta upp strategier och mål, se över säkerheten och säkra drift och underhåll. Det är också viktigt att tänka på att cyklister inte är någon homogen grupp, utan består av många olika personer, säger Emma Bonnevier.

Att utveckla stadsrummet attraktivt och att utveckla social sammanhållning var det två sista utmaningarna som diskuterades.
Att skapa en attraktiv utemiljö, vikten av gröna ytor för hälsa och rekreation och den ökade segregationen var frågor som togs upp.
– Att skapa mötesplatser som lockar alla är en stor utmaning, säger Filippa Myrbäck, som jobbar med folkhälsofrågor på SKL.