Nyheter

Förvaltningsrätten gav JM rätt

Trafikverket antog i augusti 2012 Skanska Sverige AB som leverantör i en upphandling avseende ”Mark och Byggnadsverk inom Rosersberg”. Beslutet överklagades av JM som menade att Skanskas anbud stred mot principerna om likabehandling och transparens. Förvaltningsrätten i Falun har nu meddelat dom i enlighet med JMs yrkande om ny upphandlingsprövning utan Skanska.

 JM anser i sin ansökan om överprövning att de dels uppfyllt alla skall-krav i upphandlingen, dels offererat näst lägsta anbudspris. De skulle därför ha tilldelats upphandlingen och kan därför anses ha lidit skada.

Såväl Trafikverket som Skanska har bestridit JMs yrkande och anser att det inte föreligger någon överträdelse av LUF och därmed ingen anledning att ge bifall till JMs ansökan.

Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Anbud som inte uppfyller förfrågningsunderlagets obligatoriska krav ska i regel inte beaktas vid utvärderingen. Inte heller får den upphandlande myndigheten ändra eller  frånfalla uppställda krav.

JM uppger att Skanskas anbud undertecknats av en person med befattningen distriktschef, att jämföras med JMs anbud som undertecknats av vd. Såväl Trafikverket som Skanska anser att det i förfrågningsunderlaget anges att ingivna anbud ska vara undertecknade av behörig företrädare hos anbudsgivaren, och Trafikverket finner heller inte att krav på styrkt behörighet finns angivet i förfrågningsunderlaget. Skanska uppger att en distriktschef i bolaget har behörighet att underteckna anbud upp till ett kontraktsvärde på 50 miljoner kronor.

Förvaltningsrätten går på samma linje som Trafikverket och Skanska och menar att  distriktschefen kan anses som behörig  utifrån förfrågningsunderlagets formulering "ingivna anbud ska vara undertecknade av behörig företrädare hos anbudsgivaren". I förfrågningsunderlaget  anges inte något bevis som ska redovisas för att styrka behörigheten.

JM gör vidare gällande att Skanskas anbud inte är komplett, då det  i förfrågningsunderlaget obligatoriska kravet på redovisning av årsomsättning inte uppfyllts. Trafikverket menar att Skanska säkerställt omsättningskraven genom att redovisa värdet av referensobjekt.  Trafikverket uppger vidare att de med inhämtande av andra kontrolluppgifter säkerställt kravet på redovisning av årsomsättning. Skanska å sin sida anser att kravet på årsomsättning inte är att betrakta som ett skall-krav och att de med redovisande av referensobjekt visat att de med god marginal uppfyller kravet på årsomsättning.

I sin dom finner förvaltningsrätten att det inte går att veta vilka kontrolluppgifter som inhämtats av Trafikverket och att det inte heller går att säkerställa om dessa uppgifter föranleder annan bedömning av om SKA-kravet uppfyllts. Ej heller  kan det bedömas om Trafikverket haft rätt att hämta in dessa uppgifter utan att frångå principen om likabehandling. Trafikverket kan därför inte bortse från det uppställda kravet på redovisning av årsomsättning utan att från likabehandlingsprincipen.

JM kan därför enligt förvaltningsrätten anses ha lidit skada och man finner därför  i sin dom skäl för ingripande enligt LUF, med rättelse som tillräcklig åtgärd. Upphandlingen ska därför rättas så att utvärdering sker utan att Skanskas anbud tas i beaktande.