Nyheter

Frias från dödsolyckan i Malmberget

LKAB, NCC Construction Sverige AB, ConMine AB, J.U.C Värmeteknik AB och Kurt Andersson Grävmaskiner AB frias i åtalet gällande dödsolyckan i Malmberget 2010.
Det meddelar Gällivare tingsrätt i sin dom. 

18 maj 2010 skedde en arbetsplatsolycka i gruvan i Malmberget. Arbete pågick med anläggning av en ny huvudnivå i gruvan på uppdrag av LKAB. NCC Construction Sverige AB var generalentreprenör och hade hyrt arbetstagare och maskiner från ConMine AB, J.U.C Värmeteknik AB och Kurt Andersson Grävmaskiner AB. 

Den aktuella dagen skulle kontroll göras av bergförstärkningen i ett schakt mellan nivåerna 1 000 meter och 1 040 meter. 

Två män sänktes ned i schaktet i en person­hisskorg monterad på en mobilkran. Mobilkranens lina lossnade från infästningen i lintrumman och personhisskorgen föll ner till botten av schaktet.
De två männen som arbetade i hisskorgen avled till följd av fallet.

Åklagaren väckte talan om arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död och begärde att LKAB, NCC Construction Sverige AB, ConMine AB, J.U.C Värmeteknik AB och Kurt Andersson Grävmaskiner AB skulle åläggas företagsbot.
Åklagaren gjorde gällande att personal med skyddsansvar vid de fem bolagen av oaktsamhet åsidosatt vad som ålegat bolagen enligt arbetsmiljölagen till förebyggande av olycksfall. Detta bestreds av bolagen.
Åklagaren påstod att det inte var förenligt med arbetsmiljölagen att använda en mobilkran för det aktuella arbetet. Åklagaren påstod vidare att Kurt Andersson Grävmaskiner AB borde ha kontrollerat mobilkranen innan den användes.

Gällivare tingsrätt har kommit fram till att bolagen inte gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott och friar därför bolagen från ansvar för olyckan.

Tingsrätten gör bedömningen att det var tillåtet att använda mobilkran för det aktuella arbetet eftersom det saknades godtagbara alternativa arbetssätt. Mobilkranen hade blivit godkänd i besiktning och det fanns inte någon anledning att misstänka att det var fel på mobilkranen.

Tingsrätten har därför kommit fram till att bolagen inte gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott och friat bolagen från ansvar för olyckan.