Nyheter

Full fart i miljardbygget

Helena Söderberg, projektchef för Züblin Scandinavia AB. Foto: Anna Sjöström
Nu är det full produktion i Marieholmsförbindelsen och alla fyra stora entreprenader är i gång. 
En av de stora utmaningarna för de tomfattande tunnel- och brobygget är lera. 
Närmare bestämt 100 meter lera.
 
Trafiksystemet i Göteborg börjar bli överbelastat och därför byggs Marieholmsförbindelsen i centrala Göteborg. 2020 ska den vara klar och består då av en ny järnvägsbro, två trafikplatser och en ny vägtunnel under Göta Älv. 
– Det är en stor utmaning att bygga mitt i staden där det finns sjötrafik, järnvägar och bilar, säger Per Rydberg, Trafikverkets projektchef. 
 
Dessutom sker bygget över ett stort område där cirka 30 företagare, med över 600 anställda, har flyttats permanent.
– Fastighetsköpen har kostat cirka en halv miljard, säger Per Rydberg. 
 
Tekniskt sett är det leran som är det svåra. Närmare bestämt ett 100 meter djupt lerlager innan man når berget. 
Det betyder att all grundläggning görs i lera och att alla pålarna ”hänger” i leran och själva tunneln kommer att ”flyta” i leran.
 
– Sänktunneln är 300 meter lång och består av tre element. De kommer att tillverkas här och sedan släpas ut i älven, säger Helena Söderberg, projektchef för Züblin Scandinavia AB, företaget som tillsammans med Boskalis Sweden AB ansvarar för tunnelbygget. 
Därför håller de just nu på att bygga en torrdocka, 120 meter lång, mellan 40 och 60 meter bred och 18 meter djup, i vilken tunnelelementen ska tillverkas. 
 
Stödkonstruktionen runt dockan är på plats. Den består av stora stålrör, upp till 40 meter långa, som slagits ner i leran. Just nu håller man på att montera stämp tvärs över och att schakta bort massor.
I mars nästa år räknar man med att torrdockan är klar och att gjutningen av tunnelelementen kan påbörjas. 
– Det är väldigt mycket jobb som görs innan det permanenta bygget kan påbörjas, säger Helena Söderberg. 
 
De stora tunnelelementen tillverkas sedan i dockan och när de är klara täpps ändarna igen så att de flyter, vatten släpps in i dockan, och elementen fraktas ut. I väntan på montering förtöjs de i älven.
– I mars eller april 2017 räknar vi med att det första elementet kan vinschas på plats och sedan sänkas ner, säger Helena Söderberg. 
 
Under kommande vinter påbörjas muddringen i älven. En lång ränna ska muddras där tunneldelarna sedan sänks ner, fogas samman och sedan täckas över.
Bygget innebär också att stora mänger lera och muddermassor kommer att tas omhand, cirka en miljon kubikmeter. Efter att de sanerats kommer massorna att läggas på gamla deponier, bland annat Torsviken, och på så sätt täcka över och återställa området. 
Torsviken ska återställas till ett så kallat vadarhav för fåglar. 
 
 
 

Fakta l Marieholmsförbindelsen

Består av en ny vägtunnel under och ny järnvägsförbindelse över Göta älv i Göteborg.

Ska öka tillgängligheten till Göteborgs hamn, Älvstranden, industrierna på Hissingen och avlasta Tingstadstunneln. Minskar sårbarheten i Göteborgs vägtrafiksystem och trafiken genom Tingstadstunneln.

Just nu pågår byggnation av vägtunnel, järnvägsbro och trafikplatser.

Marieholmstunneln beräknas kosta 3,5 miljarder kronor och ingår i Västsvenska paketet.

Tunneln blir cirka 500 meter lång och får tre körfält i vardera riktningen.

Tunneln öppnar för trafik under 2020.

Södra Marieholmsbron finansieras genom samverkande intressenter regionalt och nationellt, samt bidrag från EU. Kostnaden är cirka 1,35 miljarder kronor.

Bron blir cirka 1,5 kilometer lång och med den fördubblas spåren över Göta älv.
Öppningsbar för sjötrafik.

Bron blir klar våren 2016.

Entreprenader:

Marieholmstunneln, entreprenad 1:

Entreprenaden innefattar en cirka 500 meter lång sänktunnel under Göta älv med anslutande delar. Tunneln kommer att få två tunnelrör, med tre körfält i vardera riktningen.

Tunneln under Göta älv byggs i tre delar i en docka konstruerad för ändamålet vid Marieholm. Varje element/tunneldel kommer att vara cirka 100 m långt, cirka 30 m brett och cirka 10 m högt. Elementen sammanfogas och bildar tunneln som får två tunnelrör med vardera 12,9 meter fri bredd. Fri höjd är 5,1 meter. Utrymningsvägar (d v s dörrar till utrymningsgången) planeras med cirka 100 m avstånd.

Entreprenaden har tilldelats Züblin Scandinavia AB/Boskalis Sweden AB.

Anbudssumma 1 533 499 000 SEK.

Trafikplats Marieholm, entreprenad 2:

Vid Marieholm anläggs en ny stor trafikplats i tre plan där Marieholmsförbindelsen och E45 möts. Trafikplatsen blir fullständig med ramper för alla riktningar mellan Marieholmstunneln, Partihallsförbindelsen och E45.

E45 byggs om och får delvis ny sträckning mellan Slakthusgatan och Gullbergsmotet. Lokalvägnätet ansluts till huvudvägnätet via den befintliga avfarten och påfarten vid Slakthusgatan för norrgående trafik längs E45 och via nya ramper i anslutning till den nya trafikplatsen. Ny påfart anläggs för trafik från Partihallsområdet och Waterloogatan mot tunneln.

Entreprenaden har tilldelats Peab Anläggning AB

Anbudssumman 332 887 000 SEK.

Trafikplats Tingstad, entreprenad 3:

På Hisingen ansluts Marieholmstunneln norrut mot E6 i Tingstadsmotet och söderut mot Lundbyleden i Ringömotet. Ramper till och från Marieholmstunneln ansluts till E6 vid Tingstadsmotet och mot befintliga ramperna mellan E6 och Norgevägen/Lundbyleden i Ringömotet.

Nytt lokalvägnät byggs i Tingstadsområdet för att ersätta den befintliga Salsmästaregatan.

Längs de nya lokalvägarna byggs gång- och cykelvägar som ansluts till befintligt gång- och cykelvägnät.

Entreprenaden har tilldelats NCC Construction Sverige AB.

Kontraktssumman 621 950 000 SEK.

Södra Marieholmsbron:

I huvudentreprenaden ingår bygget av en öppningsbar bro. Den öppningsbara delen av bron kommer att bli 72 meter lång och ha segelfri höjd på cirka 7 meter. Järnvägssträckan blir cirka 1,5 kilometer lång och mestadels förlagd på bro, då den förutom över Göta älv även sträcker sig över Säveån och industriområdena Marieholm och Tingstad. I entreprenaden ingår också byggnationen av gång- och cykelbana, med på- och avfarter, som sträcker sig längs järnvägsbron.

Södra Marieholmsbron har tilldelats Skanska – MTH Marieholmsbron HB, ett konsortium bestående av Skanska Sverige AB och MT HØJGAARD AS.

Kontraktssumma 790 600 000 SEK.

Källa: Trafikverket