Nyheter

Geologer varnar för sättningar vid Citybanan

Tillståndet som Miljödomstolen gett Banverket för att leda bort läckande grundvatten i Citybanan i Stockholm är för generöst och ger Banverket för stor frihet. Därmed finns det risk för ras och sättningar på fastigheterna längs banan. Det anser tunga geol

Miljödomstolen och Banverket får svidande kritik av Sveriges geologiska undersökning, SGU, och Sveriges geotekniska institut, SGI. Ärendet gäller villkoren för bortledning av grundvatten från Citybanans norra spårtunnel mellan Riddarholmen och Tomteboda. Miljödomstolen har i en dom bestämt hur mycket vatten som får läcka in under byggtiden — och även under den mångåriga driften.

Men domen har överklagats till Miljööverdomstolen av boende kring Odenplan som hävdar att fastigheterna kan drabbas av ras och sättningsskador om inte Banverket ges strängare, mer begränsande, vattenvillkor.

De boende får nu medhåll av de tyngsta geologiska instanserna i Sverige.
”Villkoren för grundvatteninläckage under såväl bygg-som driftsskedet bör skärpas”, skriver SGIs generaldirektör Birgitta Boström och statsgeologen Bengt Rosén, i ett remissvar till Miljööverdomstolen.

SGI lyfter fram att Banverket kan jobba med 14 gånger större inläckage vid byggnationen, än vad som ursprungligen angavs i Miljökonsekvensbeskrivningen till Järnvägsutredningen. Likaså får man under driften hantera upp till 30 gånger större inläckage per minut jämfört med ursprungsbedömningen.
”Konsekvensen av detta blir enligt SGIs bedömning att Banverket snarare kommer att optimera arbetssättet efter ekonomiska kalkyler än efter risken för skador.”, skriver SGI krasst.

SGU delar de boendes bedömning att Banverket ges mycket stor frihet i Miljödomstolens dom. Det tillstånd man fått för bortledning av läckande grundvatten gäller stora delar av spårtunneln.

De boende längs banan, SGI och även Länsstyrelsen i Stockholm förordar att vattenkraven i stället fastställs per 100 meter sträcka. Då skulle vattenläckaget vid raskänsliga sträckor kunna begränsas genom myndighetsbeslut.
— Det nuvarande tillståndet är väldigt omfattande och lämnar över ett stort ansvar på Banverket, konstaterar Lena Maxe, statsgeolog på SGU.

Hon ifrågasätter om Banverket har förmåga att klara detta.
— Jag förmodar att de har kunskaperna men det har de inte visat i domstolshandlingarna hittills, säger hon.

I remissvaret skriver hon:
”SGU finner emellertid att Banverkets bemötande av inkomna synpunkter ger upphov till en osäkerhet om huruvida Banverket fullt ut har en förståelse för projektets risker och vilka skador som kan uppstå och om Banverket därmed har tillräckligt god beredskap för att möta oväntande problem i tunnelbyggnaden.”

Planen är också att Banverket ska hantera de stora grundvattenläckagen genom återföra vatten i mark, lerlager och berg under Stockholm. SGU påpekar att systemen för infiltration måste fungera under ”oöverblickbar framtid”. Även SGI ser tveksamt på metoden och menar att mer tätning för att hejda inläckage vore mycket bättre.

Monica Kleja/Ny Teknik