Nyheter

Giftrapport frikänner NCC

Det är inte hälsofarligt att bo vid de lägenheter som NCC byggde vid Gåshaga brygga. Det slår WSP fast i en ny rapport. Men samtidigt upptäcktes förhöjda halter av farliga ämnen i marken nära den lägenhet som Sophia Salenius säger sig blivit sjuk i.

WSP är tydlig i sin rapport av marken vid Gåshaga brygga på Lidingö utanför Stockholm. Konsultbolaget har uppmätt förhöjda halter av kadmium, kvicksilver, bly och cancerogena polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Men samtidigt konstaterar WSP att ”påträffade ämnen är inte flyktiga och påverkar inte inomhusmiljön”.

WSP:s slutsats är att ”Med oförändrad markanvändning visar beräkningarna att de ämnen som påträffats i förhöjda halter inte ger någon exponering som överskrider medicinska bedömningar av vad som är acceptabelt. Bär och frukter från området och grönsaker från uteplatser kan ätas i nuvarande utsträckning”.

Samtidig skriver WSP att det kan finnas en risk om marken används till något annat, till exempel grävarbeten eller ökad odling av den förorenade marken.

Sist i rapportens under rubriken åtgärdsförslag skriver konsultbolaget:
”Inom ett område sydväst till norr om Hus 8 kan risk för negativa hälsoeffekter inte uteslutas på grund av förhöjda halter av PAH-föroreningar om markanvändningen förändras i framtiden. Vi bedömer därför att hälsoriskerna bör reduceras för PAH. WSP föreslår att fyllningen kontrolleras och att massor som överstiger de platsspecifika riktvärdena grävs ur kring Hus 8”.

— Vi är beredda att ta bort den marken om de boende vill det, säger Danne Stattin, avdelningschef NCC Boende.

Sophia Salenius har i flera år drivit processer mot NCC där hon hävdar att hon och hennes familj blev sjuka av föroreningar i marken när de bodde i en lägenhet vid Gåshaga brygga.

Har WSP hittat förhöjda halter nära den lägenhet där Sophia Salenius bodde?
— Det har hittats förhöjda halter nära den huslänga med fem hus där hon bodde, säger Danne Stattin.

Tycker du det är besvärande att WSP har hittat förhöjda halter av PAH nära den lägenheten där hon säger sig blivit sjuk av föroreningar i marken?
— Nej. Det är en sak vad som finns i marken och en annan vad som kommer in i lägenheterna. I rapporten slås det fast att det inte innebär någon hälsorisk att bo i området, så jag ser rapporten som positiv för oss, säger Danne Stattin.

Har WSP mätt inomhusluften i lägenheterna i längan där de förhöjda halterna uppmättes?
— Nej, men tidigare studier visar att det inte finns halter av ämnen i lägenheterna som kan göra människor sjuka. Det finns studier som visar att det är mer hälsofarligt att vara i Stockholm city än i Gåshaga, säger han.