Nyheter

Glatt besked för byggarna

Riksbanken sänker styrräntan, reporäntan, med 1,0 procentenheter till 1 procent. Räntesänkningen var större än väntat.

Riksbankens direktion har beslutat att sänka reporäntan med 1 procentenhet till 1 procent, skriver Affärsvärlden. Reporäntan kan behöva sänkas ytterligare något under 2009. Denna kraftiga sänkning av räntan och räntebanan är nödvändig för att dämpa fallet i produktion och sysselsättning och för att klara inflationsmålet på 2 procent, skriver Riksbanken på sin hemsida.

Nedgången i konjunkturen ser i dag ut att bli ännu djupare än vad den gjorde i december, befarar Riksbanken.

Exporten och exportorderingången har fallit dramatiskt och antalet varsel om uppsägningar är fortsatt högt. Konjunkturförsvagningen har också lett till att oljepriset har fallit ytterligare sedan december, vilket bidrar till lägre inflation, påpekar banken på sin hemsida.

För att motverka att produktion och sysselsättning utvecklas alltför svagt och att inflationen blir för låg behövs en lägre reporänta och räntebana. Riksbankens direktion har därför beslutat att sänka reporäntan med 1 procentenhet till 1 procent. Räntan kan behöva sänkas ytterligare något det närmaste halvåret, framgår det på hemsidan.

Riksbanken skriver:
”Med en lägre reporäntebana dämpas fallet i resursutnyttjandet och i slutet av prognosperioden stiger det igen. När det finansiella systemet börjar fungera bättre och osäkerheten minskar ökar efterfrågan från omvärlden och i Sverige. Effekterna av de finanspolitiska åtgärder som vidtas världen över bidrar också till återhämtningen. Även försvagningen av kronan dämpar fallet i tillväxten och håller inflationen i Sverige närmare målet på 2 procent.”

Inflationstakten faller samtidigt mycket snabbt, skriver banken:
”Inflationen mätt med KPI (Konsumentprisindex) faller mycket snabbt under 2009. Det beror till stor del på de snabba räntesänkningarna under slutet av 2008 och början av 2009. Från och med 2011 när räntan väntas höjas igen stiger KPI-inflationen kraftigt. Om effekterna av förändrade bostadsräntor utesluts utvecklas KPI-inflationen mer stabilt och ligger nära målet på 2 procent i slutet av prognosperioden. ”

Räntesänkningen var större än vad analytikerkollektivet spått. Enligt SME Direkts enkät bland 19 analytiker räknade 13 med att styrräntan skulle sänkas med 0,5 procentenheter, till 1,50 procent, fyra trodde att räntan skulle sänkas 0,75 procentenheter, en trodde på 0,5 procentenheter medan enbart två trodde på en sänkning med 1,00 procentenheter.

Riksbanken ändrade senast reporäntan vid det penningpolitiska möte den 3 december, då den sänktes med 175 punkter.

Affärsvärlden

Affärsvärldens hemsida