Nyheter

God elsäkerhet kräver modern lagstiftning

Trots att elektricitet spelar en allt viktigare roll i samhället släpar lagstiftningen efter. Regeringens förslag till en ny samlad elsäkerhetslag kommer att minska risken för olyckor och skador och bidra till att stärka elsäkerheten i Sverige, skriver företrädare för installations-, bygg- och fastighetsbranschen.

Under de senaste hundra åren har elektricitet gått från att ha varit en lyx förbehållen några få i samhället till en nödvändig komponent i varje människas vardag. Allt fler kommer också i kontakt med elinstallationer, antingen som privatkonsumenter eller professionella beställare. Men lagstiftningen som styr elinstallationer har inte hängt med i utvecklingen, vilket skapar utrymme för missförstånd och felaktig hantering. Nu krävs därför en rejäl modernisering av regelverket.

Regeringen presenterade nyligen sitt förslag på ett nytt behörighetssystem. Vi har som företrädare för elteknikbranschen och beställarna inom industrin, fastighetsbranschen och bygg- och installationssektorn länge efterlyst en översyn av bestämmelserna.

Till att börja med konstaterar vi att elinstallationsreglerna är snåriga. Stundtals är det besvärligt för både yrkesprofessionella och köparna av elinstallationstjänster att reda ut vad som egentligen är rätt och fel. Regeringens förslag om en samlad elsäkerhetslag kommer att underlätta förståelsen för lagstiftningen, minska osäkerheten och stärka regelverkets legitimitet.

Det är också viktigt att beställaren av elinstallationstjänster kan kontrollera företaget som man överväger att anlita. Här har vi idag en svår situation. Samtidigt som lagstiftaren kräver att innehavaren av en elanläggning, vare sig det är ett företag eller en privat villaägare, enbart ska ta hjälp av kompetenta utförare, är det i praktiken närapå omöjligt att säkerställa att utföraren har tillräckliga kunskaper och färdigheter. Regeringens förslag att alla elinstallationsföretag som utför elinstallationer på annans anläggning framöver ska anmäla sig till Elsäkerhetsverket är därför mycket välkommet. Med hjälp av ett sökbart webbregister kommer köparna lätt och smidigt att kunna förvissa sig om att det är ett seriöst företag man har att göra med. Det kommer dock att krävas fler åtgärder utöver de som regeringen nu föreslår, till exempel införandet av en särskild personlig elektrikerlegitimation. En sådan förändring skulle stärka köparens möjligheter att kontrollera den enskilde utförarens kompetens.

Även ansvarsförhållandet måste förtydligas. Vi välkomnar att regeringen vill ta bort det så kallade överinseendet, ett otidsenligt sätt att säkerställa säkra elinstallationer. Elinstallatören kommer även framöver att vara en garant för en seriös installationsverksamhet, men det blir företagsledningen, inte en enskild medarbetare, som bär ansvar för att arbetet utförs korrekt och i enlighet med gällande bestämmelser. Det är naturlig anpassning till hur ansvarsförhållandet ser ut i många andra frågor, däribland arbetsmiljön.

Elsäkerhetsreglerna har länge försummats. Resultatet är att bestämmelserna släpar efter utvecklingen och inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till den ökade betydelse som elektricitet har i vårt moderna samhälle. Riksdagen har nu en unik möjlighet att ändra på detta. Den elsäkerhetslag som nu föreslås får en tydlig konsumentdimension och innebär en anpassning till moderna förhållanden. Genom att ställa tydliga krav på landets elinstallationsföretag stärks köparnas ställning. Samtidigt blir det blir svårare för oseriösa aktörer som undviker svensk lagstiftning att bedriva verksamhet.

Sverige har traditionellt sett haft en god elsäkerhet, men för att upprätthålla en hög nivå måste regelverken ständigt ses över och utvecklas. Bara så kan vi värna och stärka elsäkerheten i hela samhället.

Jan Siezing, vd Installatörsföretagen

Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier


Tommy Lenberg, vd Byggherrarna


Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna