Göteborg får skarp kritik

Göteborg får skarp kritik
Koncentrerad makt och politiker på dubbla stolar. Det är några av förklaringarna till mutskandalen i Göteborg visar rapport.
Koncentrerad makt, bristande insyn och politiker på dubbla stolar. Det är några av förklaringarna till mutskandalen i Göteborg, menar granskningskommissionen. I dag presenterade de sin utredningsrapport.

Nära hälften av medarbetarna och de förtroendevalda vid Göteborg stad tror att de oegentligheter som avslöjades 2010 bara är toppen av ett isberg. Det visar en enkätundersökning som granskningskommissionen genomfört bland 40 000 personer.

Kommissionen tillsattes efter att den omfattande muthärvan i Göteborg avslöjades av Uppdrag granskning för tre år sedan. Oegentligheterna involverade flera kommunala bostadsbolag och företag i byggbranschen.

Förutom enkätundersökningen har utredningsgruppen bland annat intervjuat ledare inom politik, förvaltningar och bolag, analyserat dokument och medier samt besökt andra kommuner.

Deras slutsats: det var ingen slump att oegentligheterna skedde i Göteborg.

I rapporten ”Tillitens gränser” skriver de:

”Det fanns, och finns, en institutionaliserad, historiskt omhuldad göteborgsanda – och en bild av denna anda – där gränsöverskridande samarbete, pragmatisk handlingskraft och synbara resultat står i centrum. Den kom att dominera. Värden som professionell självständighet, formalia, insyn och opartiskhet hamnade delvis i skymundan. (…) Koncentrationen av makt skapade en ängslig anpasslighet som höll tillbaka professionell mångfald, civilkurage och öppenhet, ibland även politisk opposition.”

Utredarna pekar på svag intern styrning och bristande kontroll i förvaltningar och kommunala bolag. Sluten rekrytering av tjänstemän, politiker på dubbla stolar med oklara mandat och en otydlig juristfunktion är andra problem de lyfter fram.

Marie Bergström
[email protected]

10 rekommendationer

Granskningskommissionen har lämnat följande rekommendationer för att minska risken för korruption och återskapa förtroendet för det demokratiska systemet i Göteborg:

1. Skapa tydliga men få gemensamma styrdokument
2. Ledningen ska visa vad en god och opartisk förvaltning innebär
3. Förtydliga politikernas och tjänstemännens roller
4. Rekrytera chefer och andra tjänstemän utifrån meriter
5. Skapa utbildningar och arbetsförutsättningar för professionalitet
6. Skapa rutiner för anmälan av bisysslor
7. Utpeka en tydlig mottagare av interna anmälningar
8. Professionalisera den kommunala revisionen
9. Utveckla former för en dialog med medborgarna
10. Inrätta Göteborgs Stads gästprofessur för forskning om den demokratiska rättsstaten

 

Relaterade artiklar

Nu är Karlatornet högst i Norden
Han blir ny regionchef hos Serneke
Så bygger vi bostäder för vanliga inkomster
Kräver kompletteringar för detaljplan