Nyheter

Grönt ljus för gula linjen

Miljötillståndet gäller för den planerade utbyggnaden mellan Odenplan och Arenastaden. Karta: Stockholms läns landsting

Byggandet av ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden kan börja.
Det är klart efter att  mark- och miljödomstolen har gett Stockholms läns landsting, Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, miljötillståndet

Domstolen har beslutat om ett antal villkor för bland annat bullerstörningar och grundvattenpåverkan. 

– Domstolens beslut är en viktig milstolpe för oss. Nu ska vi sätta oss in i de villkor vi fått och analysera vad de betyder för vår byggtid, säger projektchef Malin Harders, i  ett pressmeddelande. 

Bakgrunden till ansökan är att landstinget vill anlägga en ny tunnelbanelinje, den gula linjen, från Odenplan till Arenastaden. Den gula linjen får tre stationer – Hagastaden, Hagalunds Industriområde och Arenastaden. Tunnelbanelinjen ska löpa under mark längs hela sträckan.

För att kunna anlägga och driva den nya tunnelbanan behöver landstinget leda bort det grundvatten som läcker in i utsprängda utrymmen. Bortledningen av grundvatten kan medföra avsänkta grundvattennivåer i ett område utmed tunnelsträckningen.
För att undvika att avsänkningen orsakar skador i omgivningen kan det bli nödvändigt att hålla uppe grundvattennivån genom infiltration av vatten från markytan. Sådan bortledning av inläckande grundvattenoch infiltration från markytan är vattenverksamhet enligt miljöbalken, som kräver tillstånd av mark- och miljödomstolen.

En central fråga i tillståndet är hur byggandet av den nya tunnelbanan ska kunna ske utan att det blir skador på byggnader, ledningar, vägar och järnvägar (Arlandabanan, Citybanan, Ostkustbanan, Mälarbanan och en depå för underhåll och service av järnvägsfordon) på grund av sättningar i marken som kan uppstå när grundvattennivån sänks. Järnvägarna och depåområdet är särskilt känsliga för sättningar, med spårändringar och störningar i trafiken som följd. 

Landstinget avser att infiltrera vatten från markytan för att motverka skadlig grundvattenbortledning. Syftet med infiltrationen, som det uttryckts i landstingets villkorsförslag, är att ”undvika eller minska risken” för skada på känsliga byggnader, vägar, ledningar och järnvägar i närområdet.

Med hänsyn till de samhällsekonomiska kostnaderna till följd av störningar i möjligheterna att utnyttja depån och störningar i trafiken på Arlandabanan, Citybanan, Ostkustbanan och Mälarbanan, finns det inte utrymme för några misstag från landstingets sida när tunnelbanan byggs. Den ambitionsnivå som landstinget föreslagit, att ”undvika eller minska risken” för skada, är alltså inte tillräcklig. Av det skälet har mark- och miljödomstolen beslutat om skärpta villkor för kontroll av den planerade grundvattenbortledningen. 

Tillståndet innehåller även andra villkor, exempelvis villkor som begränsar omfattningen av störningar i form av buller och vibrationer på grund av anläggningsarbetena.

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen och därefter till Högsta domstolen.