Nyheter

Grönt ljus för Slussens bussterminal

Interiör bussterminal i Katarinaberget. Källa: Foster + Partners

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har meddelat dom i mål om detaljplan för bussterminal i Katarinaberget.
Domstolen avslår eller avvisar samtliga överklaganden.

Kommunfullmäktige i Stockholms kommun beslutade den 20 mars 2017 att anta detaljplan för bussterminal i Katarinaberget vid Slussen.
Kommunens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen av ett antal privatpersoner och organisationer, totalt 13 klaganden.

Flera överklaganden har avvisats, eftersom klagandena inte hade rätt att överklaga, till exempel eftersom de bor utanför planområdet.

I de överklaganden som prövas i dagens dom har framförts kritiska synpunkter om bland annat detaljplaneprocessen, till exempel att detaljplanen inte inte justerats efter utställning och granskning och att den innehåller flera allvarliga brister och direkta försämringar jämfört med den befintliga terminalen.

De klagande har också pekat på flera säkerhets- och miljöfrågor. Det har handlat om till exempel brandfara, attentatsrisk, grundvattenpåverkan och att de boende i närområdet utsätts för hälsorisker på grund av damm, sprängningar och stress och att utrymningsmöjligheterna är otillräckliga och de komplicerade säkerhetssystemen är inte utprovade.

Vidare har ägare av fastigheter ovanpå Katarinaberget hävdat att den tredimensionella fastighetsbildningen i planen strider mot egendomsskyddet i regeringsformen och Europakonventionen.

Domstolsprövningen av ett beslut om antagande av detaljplan är begränsad på så sätt att domstolen endast ska pröva om det överklagade beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som klagandena har angett eller som framgår av omständigheterna.

Mark- och miljödomstolen har bedömt att beslutet att anta detaljplanen inte strider mot någon rättsregel. Samtliga överklaganden har därför avslagits.
Mark- och miljödomstolens dom kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.