Nyheter

Grönt p-hus minskar bilberoende

Nu invigs P-huset Fullriggaren — ett innovativt steg mot ett mer hållbart samhälle. FOJAB arkitekter har, på uppdrag av Parkering Malmö, ritat parkeringshuset i Västra Hamnen i Malmö som har egen elförsörjning och gratis bilpool för de boende. Med en fasad bestående av solceller och vindkraftverk på taket kommer byggnaden att täcka en stor det av sitt energibehov lokalt.

Målet är att parkeringshuset ska ha en halverad energiförbrukning jämför med ett konventionellt p-hus. Energisnål LED-belysning, 145 kvadratmeter solcellsfasad och vertikala vindkraftverk på taket ska åstadkomma detta. En ca 500 kvadratmeter vacker, grön vägg bidrar till att höja områdets grönytefaktor och har en rad positiva miljöeffekter. Växterna neutraliserar koldioxidutsläpp, binder partiklar i luften och skapar ett skyddat klimat i på marknivå. Knallgula fågelholkar som finns uppsatta på p-husets växtfasad ska bidra till utvecklingen av flora och fauna i Västa Hamnen.

Bilpool minskar behovet av p-platser

De boende i området erbjuds fem års gratis medlemskap i bilpool, vilket fått kommunen att ta det radikala beslutet att sänka p-normen för området. På bottenvåningen finns platser med lättillgängliga laddningsstolpar för elbilar. En solig och blåsig dag – inte så ovanligt i Västra Hamnen – när huset genererar mer än det förbrukar, kommer bilpoolens elbilar att kunna laddas av överskottet.

—    Det är centralt för oss att våra projekt präglas av ett miljö- och hållbarhetstänkande. Svårigheterna att uppnå Sveriges miljömål 2030 har uppmärksammats i dagarna med fokus på just biltrafiken. Vi tror att detta kan vara ett av många sätt att minska bilberoendet. Bilpoolen ger tillgång till bil när man verkligen behöver men uppmuntrar inte till en bilbaserad livsstil, säger Anders Eriksson, arkitekt och uppdragsansvarig för P-huset Fullriggaren.

Områdets historia en inspirationskälla

För FOJAB är viktigt att tankarna på hållbarhet och god miljö får komma till uttryck i arkitekturen och på det sättet skapa en medvetenhet. Fullriggaren ser inte ut som ett traditionellt p-hus med staplade horisontella betongplan utan har ett tydligt vertikalt formspråk i fasaden. Västra Hamnens historia av skeppsbyggeri i den större skalan har inspirerat valet av stål och betong som byggnadsmaterial.

P-huset Fullriggaren är det senaste i en rad innovativa parkeringshusprojekt där FOJAB arkitekter haft Parkering Malmö som uppdragsgivare.

– Det är ett inspirerande samarbete kring ett antal projekt som präglas av nytänkande både kring social och resursmässig hållbarhet och arkitektoniskt utformning. Men det är nog första gången vi fått i uppdrag att rita för både människor, fåglar och fladdermöss, säger Anders Eriksson.