Nyheter

Håll koll på vem som är din avtalspart

Vid ett entreprenadarbete är oftast ett flertal olika aktörer inblandade; beställare, konsulter, entreprenörer (general- eller totalentreprenör, under- och sidoentreprenörer), materialleverantörer. I praktiken följer parterna sällan de formella kontrakts-

En enkel illustration av kontraktsförhållandena ser ut på följande vis: När det uppstår en skada är det min erfarenhet att parterna ofta har svårt att förstå varför inte den part som vållat skadan ska ta sitt ansvar gentemot den part som drabbats, oaktat om det alltså föreligger avtal eller ej mellan parterna. Juridiskt har det inte heller varit glasklart huruvida de formella avtalsvägarna ska följas eller om det går att hoppa över led i kontraktskedjan. Har till exempel beställaren kunnat ”hoppa” över sin avtalspart och kunnat rikta skadeståndsanspråk direkt mot underentreprenören? För något år sedan kom en dom från Högsta Domstolen (NJA 2007 s 758) som behandlade den frågan. I domen fastslog HD att huvudregeln är att beställaren inte kan rikta skadeståndsanspråk mot en underentreprenör genom att hoppa över sin avtalspart general/totalentreprenören. Beställaren måste alltså rikta sitt krav mot sin avtalspart; general/totalentreprenören, och från denne erhålla ersättning. Därefter får general/totalentreprenören kräva sin avtalspart på motsvarande ersättning (underentreprenören). Huvudregeln gäller under förutsättning att beställaren avtalat om AB eller ABT med general- eller totalentreprenören. Avsteg från huvudregeln kan dock göras i några fall. Ett viktigt fall är om det går att konstatera att underentreprenören är ansvarig för betydande risker för allvarliga person- eller sakskador.