Nyheter

Hållbarhetsarbete kräver medarbetarinvolvering

Johnny Kellner. Foto: Ingvar Lindholm

Byggbranschen har ett stort ansvar för att minska sin påverkan av utsläpp av växthusgaser. Det förekommer i dag många uttryck inom sektorernas miljöarbeten. Ett vanligt men förvirrande uttryck är att vara ”klimatneutral”. Allt byggande innebär alltid utsläpp av växthusgaser enligt naturlagarna som det inte går att runda. Det går med andra ord inte att vara klimatneutral. I Sverige tillämpas särskilda definitioner för ”netto-noll-utsläpps-mål” som innebär att Sveriges territoriella utsläpp ska senast 2045 minska med minst 85 procent jämfört med 1990 och resterande maximalt 15 procent får täckas av ”kompletterande” åtgärder t ex i u-länderna.

Byggskedet genererar de största utsläppen

Bygg- och fastighetssektorn svarade 2017-2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på 12,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv), vilket motsvarade 19 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser enligt Boverket.Intressant att notera är att vid nyproduktion av flerbostadshus är byggprocessens utsläpp av CO2-ekv under själva byggandet ofta större än under byggnadens driftsfas räknat på en analysperiod på 50 år. Detta beror på att husen blir allt energieffektivare men att framförallt tillförseln av fjärrvärme till stor del består av fossilfria bränslen. När tillförseln sker med helt fossilfria bränslen kan andelen utsläpp av växthusgaser under själva byggprocessen (materialtillverkning, transporter och produktionen på arbetsplatsen) vara hela 80 procent.

Byggbranschen är en av de viktigaste aktörerna i hållbarhetsarbetet

Byggbranschen måste börja ställa tydliga energi- och hållbarhetskrav hos sina produkt- och energileverantörer. Naturligtvis måste effektivisering av byggproduktionen samtidigt ske på den egna arbetsplatsen. Det är under byggprocessen inkluderande materialtillverkning och transporter som de största utsläppsminskningarna av växthusgaser kan göras.Redan med i dag med känd teknik kan utsläppen av växthusgaser minska med 20 procent på själva byggarbetsplatsen. Boverkets nya lag om klimatdeklaration av byggnader som införs den 1 januari 2022 är ett steg i rätt riktning. Än tydligare blir redovisningen när installationerna kommer att ingå i redovisningen, vilket de märkligt nog inte gör i dag. Basen för fastighetsbranschens hållbarhetsarbete är dock att genomföra energieffektivisering av det befintliga byggnadsbeståndet men där mycket återstår att göra.

Miljöarbetet måste vara känt inom hela organisationen

Miljöpolicyn ska göras känd i organisationen så att all personal känner till innehållet och förstår hur det påverkar verksamheten. Utbildning inom inköp och upphandling är nödvändiga så att rätt och relevanta krav kan ställas. Byggföretagen (före detta Sveriges Byggindustrier) arbetar tillsammans med medlemsföretagen nu intensivt med sitt ”Färdplansarbete” för att minska andelen växthusgaser.

Medarbetarinvolvering en förutsättning

Ett bolag med tydlig och trovärdig miljö- och hållbarhetsprofil har idag lättare att behålla och rekrytera nya unga kvalificerade medarbetare från våra högskolor. Det är medarbetarna som är motorn i byggsektorns miljöarbete. För att lyckas med att minska byggbranschens klimatpåverkan är medarbetarinvolvering en förutsättning för att påverka ett långsiktigt och trovärdigt miljö- och hållbarhetsarbete. Känner inte medarbetarna ett tydligt ställningstagande från bolagets ledning så riskerar hållbarhetsarbetet att tappa sin trovärdighet.

Lagkrav är ingen ledstjärna

Byggbranschen måste visa att de kan driva och vara ledande i miljö- och hållbarhetsfrågorna trots dess komplexitet. Miljöfrågan skär genom hela verksamheten och berör alla led, planering, affärsutveckling, projektering, inköp, produktion och förvaltning. Inköpsfunktionen är särskild viktig som beställare där krav ska ställas på materialtillverkarna och energileverantörerna. Moraliskt är byggbranschen förpliktade att göra vad som är rätt och rättvist även om lagen strikt inte kräver detta.

Johnny Kellner

Energi- och klimatstrateg