Valet 2022

Halvera handläggningstiderna hos Lantmäteriet

Moderaterna föreslår fyra åtgärder med syfte att åtminstone halvera handläggningstiderna hos Lantmäteriet.
Viktor Wärnick, bostadspolitisk talesperson (M). Foto: Moderaterna

Handläggning hos Lantmäteriet är ofta en förutsättning för att det ska gå att bygga nya bostäder. Idag kan det dock ta ett år att få ett ärende handlagt. I en tid av bostadsbrist är det orimligt. Vi föreslår därför fyra åtgärder med syfte att åtminstone halvera handläggningstiderna, skriver Viktor Wärnick, bostadspolitisk talesperson (M).

Inför höstens val bjuder Byggvärlden in samtliga riksdagspartier att bidra med debatt-artiklar. Nu är det Moderaternas tur.

I början av mars i år kom Riksrevisionen med en rapport som skarpt kritiserar Lantmäteriets fastighetsbildningsverksamhet; den konstateras vara ineffektiv, ha långa handläggningstider samt höga och oförutsägbara avgifter. Enligt Lantmäteriet är den genomsnittliga handläggningstiden för att få tomtgränsen reglerad cirka tio månader. Motsvarande väntetid för att få en fastighet delad i två är 18 månader, en process som till exempel kan vara en förutsättning för att ett nytt hus ska kunna byggas.

Av en rapport som vi beställt av Riksdagens utredningstjänst framgår att handläggningstiderna för till exempel privat bostadsbyggande varit relativt oförändrade sedan 2016. Det innebär att regeringen på sex år inte lyckats korta handläggningstiderna nämnvärt. De långa handläggningstiderna gör att projekt riskerar att bli kraftigt försenade och därtill dyrare, i en tid då vi har en utbredd bostadsbrist.

Moderaterna föreslår fyra åtgärder som vi är övertygade om åtminstone skulle kunna halvera Lantmäteriets handläggningstider.

Låt fler kommuner inrätta egna lantmäterimyndigheter

Lantmäteriet är en statlig myndighet men det finns möjlighet för kommuner att inrätta kommunala lantmäterimyndigheter om regeringen godkänner det. Idag finns 40 kommunala lantmäterimyndigheter.

Enligt ytterligare en rapport från Riksdagens utredningstjänst som vi beställt har det bara inrättats en ny kommunal lantmäterimyndighet från det att regeringen tillträdde 2014 och till och med september i fjol. Sju kommuner fick under samma period avslag. Samtliga kommuner som fick avslag har motiverat sin ansökan med att det statliga Lantmäteriet inte uppfyller kommunens krav på snabb handläggning och att de saknar geografisk närvaro. Regeringens beslut om att avslå å sin sida baseras på avslagsyrkanden från en enda remissinstans – Lantmäteriet.

Enligt en rapport från Statskontoret[1], som är den myndighet som utvärderar regeringens arbete, avslår regeringen nu fler ansökningar än tidigare om att få bilda en kommunal lantmäterimyndighet. Vilket enligt Statskontoret kan tolkas som att regeringen anser att det statliga Lantmäteriet fungerar väl. Kommunernas ansökningar och motiveringar vittnar dock om något annat och vi anser därför att fler kommuner bör få inrätta kommunala lantmäterimyndigheter.

Låt kommunala lantmäterimyndigheter hjälpa andra kommuner

En kommunal lantmäterimyndighet kan idag bara handlägga ärenden inom den egna kommunen. Genom att tillåta kommunala lantmäterimyndigheter att handlägga ärenden i andra kommuner skulle en kommun som vid en given tidpunkt har få ärenden kunna avlasta en annan, det skulle möjliggöra ett bättre resursutnyttjande och därmed kortare handläggningstider.

Låt privata aktörer konkurrensutsätta Lantmäteriet

Vi anser därtill att det också bör utredas hur lantmäteriet kan konkurrensutsättas av privata aktörer för att effektiviteten på sikt ska kunna öka ytterligare. Det är flera aktörer inom branschen som har kompetensen nog att själva kunna utföra en del av Lantmäteriets nuvarande uppdrag, till exempel mätningen. Vidare bör det också utredas hur företag skulle kunna certifieras för att sedan ges möjlighet att utföra olika moment som krävs för att beslut om nya tomtgränser ska kunna fattas.

20 miljoner extra till Lantmäteriet

Att ändra regelverk tar dock tid och problemet är akut. Därför tillför vi också, genom budgeten vi tagit fram tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, 20 miljoner extra till Lantmäteriet från och med i år. Pengar som är öronmärkta för arbetet med att minska handläggningstiderna. Bostadsbyggandet kan inte vänta, handläggningstiderna hos Lantmäteriet behöver halveras nu.

/Viktor Wärnick, bostadspolitisk talesperson (M).

[1] Delat ansvar för fastighetsbildning (2017:18)  

Här finns fler debatt-artiklar