Nyheter

Här är blockens tekniklöften

Jobb, skatter och välfärd står i centrum i valrörelsen. I förra veckan presenterade allianspartierna sitt gemensamma valmanifest. I veckan svarade de rödgröna med ett 18-sidigt dokument som fått namnet ”Regeringsplattform”. Men hur mycket lovar de båda b

Innovation

Alliansen framhåller vikten av innovation för Sveriges internationella konkurrenskraft och vill att: ”Innovationsinsatserna förstärks.”

Rent konkret lovar alliansen en statlig fond för riskkapital som kallas Inlandsinnovation, för att stärka utvecklingen i Norrlands inland. Alliansen vill också att en särskild innovationsstrategi ska tas fram under nästa mandatperiod .

De rödgröna skriver att det behövs ”fler innovationer” och vill inrätta ”innovationsprogram för en konkurrenskraftig industri och kunskapsintensivtjänstesektor”.

Teknik

Alliansen förestår en ny ”supermiljöbilspremie” på 40 000 kronor per bil för de bilar som släpper ut allra minst koldioxid. Alliansen vill också ha ett nationellt demonstrationsprogram för utveckling av elbilar och laddhybrider samt öka den tillåtna inblandningen av etanol i bensin och biobaserad diesel i vanlig diesel.

Alliansen vill också fortsätta satsningen på hållbara städer och att ta fram en ”bred nationell miljöteknikstrategi”.

Polisen ska bli bättre på att använda modern teknik och it-stöd i sitt arbete, både för att bli effektivare och för att bekämpa den växande brottligheten på internet.

Båda blocken vill ta krafttag för att få bort farliga kemikalier från vår vardag. Alliansen tar särskilt upp att EU ska gå i spetsen för ett internationellt förbud mot kvicksilver i produkter.

De rödgröna vill satsa 100 miljarder kronor på hållbar infrastruktur under de närmaste tio åren. Bland annat vill de bygga Sveriges första höghastighetsbanor, mellan Linköping och Södertälje samt mellan Göteborg och Borås.

Alliansen skriver att man vill fortsätta att utreda frågan om höghastighetsbanor och man vill också undersöka behovet av en ny fast Öresundsförbindelse för väg och järnväg.

De rödgröna vill riva upp och göra om FRA-lagen. Alliansen nämner å sin sida ingenting om FRA i sitt valmanifest.

När det gäller miljövänliga bränslen vill de rödgröna stimulera efterkonvertering av bilar och behålla skatten för förnybara bränslen. Antalet biogasmackar ska öka så att det finns ett nät av stationer över hela landet. De rödgröna vill också investera i ökad produktion och distribution av biogas samt stödja utvecklingen av elbilar.

Energi

De rödgröna föreslår ett nytt klimatavdrag för hushåll som till exempel installerar nya fönster och därmed minskar energiförbrukningen med minst 30 procent. Ett nytt klimatinvesteringsprogram ska stimulera lokala klimatinvesteringar i kommuner.

De rödgröna vill också införa möjlighet till nettomätning för småskaliga elproducenter.

Kärnkraft nämns inte i de rödgrönas valmanifest.

Alliansen vill att befintliga kärnkraftreaktorer ska kunna effekthöjas och ersättas med nya men utan statliga subventioner.

Alliansen vill göra ytterligare insatser för att stimulera utvecklingen av solceller och solvärme samt förlänga de statliga satsningarna på energiforskning.

Man anser inte att koldioxidskatten behöver höjas utöver den årliga justeringen med konsumentprisindex. Ett nytt mål om 25 TWh har satts för elcertifikatssystemet till 2020. Tillståndsprocesserna för ny energiproduktion och kraftnät ska förenklas och förkortas.

Forskning

Båda blocken skriver att satsningarna på forskning ska fortsätta (alliansen) respektive stärkas (rödgröna). Inget block talar dock om vad detta betyder i praktiken i form av ökade anslag till forskning.

De rödgröna anser att ett forskningsavdrag, det vill säga att företag får dra av kostnader för forskning, skulle stärka konkurrenskraften.

Alliansen vill att universitetens och högskolornas självständighet ska öka. Alliansen vill också återkomma till frågan om avdragsrätt för donationer till forskning.