Nyheter

Här är projekten med högst uppmätt kvalitet

Tre projekt får dela på utmärkelsen "PQi – Utmärkt Projektkvalitet", som delas ut för första gången.

Tvåhundra byggprojekt har mätts – och tre av dessa prisas för sin höga projektkvalitet. Campus Etapp 3, Falu lasarett ortopedkliniken och Kvarteret Poolen är först ut att tilldelas utmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet”.
– Det här är projekt som fått genomgående höga betyg över tid, säger Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna som är en av initiativtagarna till utmärkelsen.

PQi, Project Quality Index, är en modell för att mäta kvaliteten i byggprojekt. Syftet med PQi är att sätta fokus på kvalitetsfrågan i i projektet, där allt ifrån planering, ledarskap och arbetsmiljö till tidplan och budget mäts. Alla som jobbar i ett projekt, inklusive underentreprenörer, får svara anonymt via en molnbaserad enkät.

Mätningarna ska ge byggherrar och byggentreprenörer nya förutsättningar att jobba med datadrivet och faktabaserat förbättringsarbete. Det senaste året har totalt 200 projekt mätts med PQi. Efter utvärdering av kvalitetsnivåer och statistisk kontroll står tre kvar: Campus Etapp 3 i Örebro,  Falu lasarett, ombyggnad ortopedkliniken och Kvarteret Poolen i Solna. Dessa tre kommer att tilldelas utmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet” för sin extraordinärt hög projektkvalitet. 

Gemensamt för vinnarna är att de håller en hög och stabil nivå över tid.

– Det här är tre individuella projekt med olika styrkor. Det kan handla om att de har en väldigt hög lägsta nivå, ett öppet klimat, tight samverkan, en stolthet i projektet och en involverande kultur, säger Thomas Samuelsson, vd på Binosight, som samarbetar med Byggherrarna kring PQi.  

Serneke har varit entreprenör åt Region Örebro, och ser partneringupplägget som en stor del av projektets framgång:

– Den största framgångsfaktorn är hur vi har arbetat med partnering och ledarskap och på så vis gjort samverkanstänket till en del av vår dagliga styrning. Vi gjorde också tidigt en partneringdeklaration för projektet med brett omfång på fokuspunkter och mål. Allt från hur den färdiga byggnaden ska se ut till hållbarhetsfrågor, projektstyrning, samarbete med verksamheten och inte minst projektklimatet, hur vi ska bete oss mot varandra, säger Magnus Ryström, arbetschef på Serneke.
Kv Poolen ligger i Arenastaden, och är ett samarbete mellan Solna Stad och Fabege, med NCC som entreprenör. Här har framför allt en tydlig målbild och klar prioriteringsordning gett höga PQi-värden.
– Vi har fokus på framdrift och en acceptans för att det ibland blir fel. Man skall våga ta beslut. Vi får en hög lägstanivå genom att ha en klar prioritering så att vi inte överarbetar fel frågor, kommenterar Olle Levenhaupt på projektledningsföretaget HT Projekt.

Tommy Lenberg, vd Byggherrarna, ser utmärkelsen som ett sätt att öka kvalitetsfrågan i byggsektorn.

– Bakom varje fantastisk byggnad och anläggning vi kan beskåda och använda finns ett byggprojekt. Kan vi säkerställa hög kvalitet på själva projektgenomförandet blir alla vinnare. Byggherren ökar möjligheten att få en slutprodukt i rätt tid inom budget. Entreprenörerna kan sänka sina kostnader och bli mer effektiva. Och slutkunden får en bättre produkt, säger han.

Bakgrunden till att införa kvalitetsmätningar är de stora årliga kostnaderna för byggfel och kvalitetsbrister, som enligt en tidigare rapport från Boverket beräknas uppgå till cirka 100 miljarder kronor. 

– Det här visar att många projekt inte fungerar som de ska, och i slutändan så handlar det om våra skattepengar, säger Tommy Lenberg.

Han ser stora utvecklingsmöjligheter i branschen.

– Man kan inte jobba med utveckling om man inte mäter resultat över tid. Genom att mäta och återföra resultat går det att åtgärda brister. Med återkommande mätningar kan vi se mönster, och om några parametrar, till exempel regelverk eller utbildning, får genomgående svaga betyg så tyder det på grundläggande brister.

Höstens bästa PQI-projekt:

Följande byggprojekt, utan inbördes ordning, tilldelas utmärkelsen hösten 2021:

 • Projekt: Campus Etapp 3
 • Byggherre: Region Örebro
 • Totalentreprenad i samverkan: Serneke     
 • Projekt: Falu lasarett, ombyggnad ortopedkliniken
 • Byggherre: Regionfastigheter Dalarna
 • Totalentreprenad i samverkan: ByggDialog AB
 • Projekt: Kvarteret Poolen
 • Byggherre: Fabege
 • Generalentreprenad i samverkan: NCC

FAKTA PQI:

 • Totalt har cirka 200 byggprojekt mätts under det senaste året. 
 • Mätningar görs under flera skeden i projektet.
 • Mätningar sker via molnbaserade enkäter bland dem som jobbar i projektet.  Enkäten finns på 14 olika språk och svaren är anonyma.
 • I mätningen ställs frågor om bl a planering, ledarskap, samverkan, arbetsmiljö, tidplan och budget.
 • Varje nominerat projekt genomgår en kontroll gällande kvalitet på mätresultat och andra kvalitetsparametrar för att säkerställa utmärkelsens relevans. En god svarsfrekvens och en bra representation av olika roller (yrkesarbetare, underentreprenörer, tjänstemän) ger hög tillförlitlighet.
 • Resultatet ger projekt och organisationer möjlighet att jämföra sig med branschen på ett stort antal nyckeltal och att automatiskt identifiera prioriterade förbättringsområden.
 • Bakom PQi – Utmärkt Projektkvalitet står Byggherrarna och Binosight AB, och är utvecklat i samverkan med forskare vid Luleå tekniska universitet